Необходими промени и анализи
Начало
История и обща информация
Проблеми и заплахи
Действащо законодателсво
Необходими промени и анализи
Донори
Кои сме ние?
Антикорупционни практики
Добри практики
Подкрепете ни
Медиите за нас
Форум
Контакти
Карта на страницата

 

Необходими промени и анализи

Анализ на шрехода

Горското стопанство в България претърпя занчителни промени и преструктуриране в периода преход. Началото беше псотавено през 1996 г. със стратегия за развитие на горското стопанство, с която системата (Комитета на горите) се разделя на две – контролни звена по охрана (държавни лесничейства) и звена по стапанисване на горите (дърводобивни фирми). Разходите по охрана преминават изцяло на бюджетна издръжка, като са сведени до минимим и намалявани всяка година.

Новосъздадена горкса полиция е премахната скоро, тъй като е неудобно ефективна.

На практика държавата абдикира от контролните функции в отрасъла.

През 1997 г. с изменение на Закона за горите се пускат тирговците в гората, разрешавайки се да добиват на корен дървесината, вместо на временен склад.

За кратко държавните горски фирми са източени и фалират като впоследствие са приватизирани за “1 лев”. Вече приватизираните фирми и новосъздадените фирми добиват дървесина на корен и търгуват с нея, бкато придобиват незаконно огромни суми, които съответно не постъпват в бюджета. Така се създава “дървената мафия” - термин признат от няколко министъра на земделието и горите. Дървената мафия постепенно се свързва с престъпни и политически структури като постепенно завладява отрасъла.

Служителите по охрана трудно могат да противодействат на незаконния добив на фирмите, тъй като същите от една стрна, са допуснати в гората и съответно по-трудно се контролират, от друга, охранителите разполагат с твърде ограничен бюджет. Така се стигна до безпомощност и впоследствие до корумпиране на служителите по горите.  

В резултат на правителствена политика 15-20 % от територията на горския фонд е изсечена в периода 1990 - 2004 г.  
 

Необходими стъпки и промени 

 1. Изготвяне на подробен анализ на грешките от Горскостопанската стратегия от 1996 г., довели до неправомерна приватизация и реституция в сектора, унищожаване на горската икономика, възникването на “дървена мафия”, корупция и в резултат - прогресиращо унищожаване на горите;
 2. Да се приоритизират съществуващите проблеми в системата на горите, имайки предвид анализа на Горскостопанската стратегия от 1996 г. и изпълнението и до сега;

3. Да се систематизират причините водещи до неправомерно отклоняване на средства от държавния бюджет в частна полза;

4. Да се набележат всички вратички в законите които генерират корупция и чувство на безнаказаност в нарушителите;

5. Да се изследва съществуващата методология отработена от нарушителите, и причините за ниската разкриваемост на престъпленията.

6. Да се подготви нов Закон за Горите и ППЗГ, който да се съобрази със заключенията и препоръките на Новата горскостопанска стратегия:

  6.1. Регламентира изграждане на горска структура отговаряща за собственическите и управленските функции на държавата спрямо горите в ДГФ и ГФ като цяло– с отделно Министерство на горите – МГ.

  6.2.Регулира ползването в ГФ - премахващ вратичките за неправомерно отклоняване на средства от бюджета на държавата постфактум генериращи корупцията;

  1. Регулиращ  правата и задълженията на различните собственици на гори в отделни глави в Закона за горите за всеки от тях по отделно – ОГФ, ДГФ и гори на физически и юридически лица;

  6.4.Регламентиращ финансиране, защита, охрана, контрол и строителство в ГФ с цел опазване и възстановяване на националното богатство горите;

  6.4.1. Преминаване на МГ и поделенията му на собствена издръжка със собствен бюджет;

  6.4.2. Осигуряване на постъпления в бюджета на МГ от всички ползвания, такси и наказателни постановления в горите, включително % от: таксите за водоползванията в странта, такси смет, НП за замърсяване на въздуха и водата в ГФ, като и такси за ползване на ГФ за рекреация;

   1. Усигоряване на данъчни облекчения в горската система за 10 годишен период;

  6.4.4. Регламентиране изразходването на средствата по начин водещ до опазване и възстановяване на горите

   1. Стимулиране на горските стражари и собственици на гори за опазване и възстановяване на горите, рибата и дивеча;
   2. Изграждане на независими контролиращи орган - ДФК за горите и Горска Полиция на подчинение на МВР в отделно управление към ДНСП и бюджет към МВР;
   3. Новоприеманите Лесоутрйствени планове трябва да са съобразени с изискванията за дървесните ползвания на горите да се извършва посредствум сертифицирана дървесина;
  1.  Предложения за промяна в административно наказателните разпоредби на Закона за Горите, с цел улесняване санкционирането на извършителите;
 

7. Да се изготвят предложения за промени и допълнения на законите, имащи отношение с опазване на горския фонд /НК, ЗМВР, ЗЛОД, ЗСДВ, ЗЗТ, ЗБР, ЗООС и други/, които да се съобразят със заключенията и препоръките на Новата горскостопанска стратегия;

7.1. Предложение за допълнение на ЗМВР, което да регламентира създаването и действието на отделен сектор към ДНСП на бюджетна издръжка към МВР, като специализиран контролиращ орган в системата ва МГ;

7.2. Предложения за промяна и допълнение на Наказателния кодекс с цел улесняване подвеждането под отговорност на извършителите на стопанските престъпления в горите и ЗТ в ГФ по бърза процедура;

7.3. Предложения за промени и допълнения на природозащитните и ресурсни закони, които да усигоряват надлежна защита на територии, видове и местообитания с повишено биологично разнообразие;

7.4. Предложения за промени и допълнения на Закона за събирате на държавните вземания и Наказателния кодекс, с цел повишаване събираемостта на наказателните постановления по ЗГ, ЗЛОД, ЗЗТ, ЗБР, ЗООС;

Copyright © 2006 Зелени Балкани. Всички права запазени.