Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Цели
Проектът си поставя следните цели:
 

Природозащитни цели:

 • Намаляване въздействието от преките и непреките заплахи върху едрите лешояди в България;
 • Възстановяване на изчезналата гнездяща популация на белоглавия лешояд (Gyps fulvus) в Стара Планина, в рамките на Балканския план за действие за лешоядите;
 • Проучване на условията и подготовка за реинтродукция на брадат (Gypaetus barbatus) и черен лешояд (Aegypius monachus) в България след успешната реинтродукция на белоглавия лешояд в Стара планина; постигайки по този начин цялостна стабилност на трите вида на Балканския полуостров и в Европа;
 • Поддържане и подобряване на местообитанията и създаване на благоприятни условия за завръщането на белоглавия лешояд, брадатия лешояд и черния лешояд като гнездящи видове в България;
 • Гарантиране включването на най-добрите практики при консервацията на лешоядите в управлението на зоните от Натура 2000;
 • Подпомагане прилагането и изпълнението на природозащитното законодателство;
 • Създаване на положително отношение към лешоядите, чрез подпомагане на екотуризма и природосъобразното земеделие.
Развитие на институционален капацитет:
 • Подобряване капацитета на неправителствени организации, парковите дирекции и регионалните инспекции по околна среда и води за подготовка и успешно провеждане на програми за възстановяване на изчезнали видове в природата;
 • Подобряване експертизата на Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани – Стара Загора за обгрижване на белоглави лешояди в плен и в природата;
 • Осигуряване на дългосрочен експертен обмен на информация между водещи експерти от страната и чужбина;
 • Създаване на работеща мрежа от заинтересувани лица за успешното опазване и възстановяване на лешоядите и техните местообитания;
 • Сближаване на българските природозащитни институции и техните европейски партньори.

Виж Зелени Балкани във Facebook