Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Резултати от проекта
Резултати към май 2013
 
 • Изградени и поддържани четири волиери за адаптация и площадки за подхранване;
 • Общо120 белоглави лешояди освободени от 2009 г.; около 50 птици налични в местата за пускане; 21 птици изчакват пускане;
 • Привлечени белоглави лешояди от Сърбия, южна и югозападна България, привлечени египетски лешояди на три от четирите места;
 • Текуща подготовка на Национални планове за действие за трите целеви вида;
 • Мрежа за събиране на загинали животни и наблюдение на освободените птици;
 • Текуща антидот кампания;
 • Изолирани общо 24 опасни стълбове от електропреносната мрежа;
 • Поддържане и популяризиране на практики на трансхуманция;
 • Проведени пет Национални фестивала;
 • Създадена осиновителна кампания за белоглави лешояди;
 • Документирано посещение на черен лешояд на една от площадките за подхранване в Източна Стара планина;
 • Първи два поредни опити за загнездване на белоглави лешояди в Източна Стара планина за последните 50 години (2012-2013);
 • Две други птици, освободени от Стара планина, образували двойки и загнездили в съществуващи естествени колонии в Източни Родопи;


Резултати към октомври 2010
 
 • Създадени адаптационни волиери в четирите места за пускане (Врачански, Централен Балкан, Сините камъни – Гребенец, Котленска планина);
 • Стартирана кампания срещу отровите;
 • Първи 31 белоглави лешояда успешно транспортирани до България през юни 2010, преминали карантина, маркирани и разпределени между местата за пускане;
 • Редовни подхранвания на всичките четири места за пускане;
 • Възрастни, не маркирани беложлави лешояди наблюдавани край адаптационната волиера във Врачански Балкан, върху волиерата и на площадката през септември 2010 г.;
 • Възрастен белоглав наблюдаван в района на волиерата в Централен Балкан през септември 2010 г.;
 • Два предварително пуснати белоглави лешояди редовно се виждат в района на волиерата в Котленска планина;
 • 26 белоглави лешояди освободени от четирите волиери през октомври 2010 г.


Очаквани резултати
 

Вследствие на дейностите по проекта, очакваме следните резултати:

 • Около 150-200 белоглави лешояди освободени в четирите целеви територии в Стара планина, България;
 • Първи опит за загнездване на белоглави лешояди за последните 50 години в Стара планина;
 • Разработени и одобрени Национални планове за действие за брадатия и черния лешояд, гарантирайки по този начин усилията по опазване на двата вида в дългосрочен план;
 • Идентифицирани, обосновани и подготвени поне четири територии, подходящи за стартиране на програми за реинтродукция на брадат и черен лешояд в България;
 • Определени, маркирани и подобрени поне 300 ха подходящи територии с борови гори, като местообитание за гнездене на черен лешояд;
 • Двадесет изкуствени гнезда за черен лешояд, поставени в SPA Бяла Река;
 • Стабилизиране и увеличаване на броя на черните лешояди, хранещи се на площадката в Бяла Река;
 • Намалели инциденти с отравяне на лешояди и други мършоядни хищни птици на по-малко от 2 годишно в целевите територии;
 • Изготвени хабитатни модели за балканската дива коза (Rupicapra rupicapra balkanica), благородния елен (Cervus elaphus), елена лопатар (Dama dama) като основен естествен източник на храна за лешоядите, начертани възстановителни и природозащитни мерки за пасищата.
 • Изработени висококачествени карти за илюстрация на хабитатните модели, предпроектни проучвания на целевите видове и проектни територии.
 • Разработени природосъобразни туристически продукти за целевите зони по Натура 2000 с фокус върху лешоядите за засилване на местната подкрепа за консервацията;
 • Подобрен капацитет на повече от 250 човека от природозащитни организации, паркови администрации, РИОСВ, ветеринари и ловци за мониторинг, опазване и управление на подходящи местообитания и видове;
 • Повишена експертиза и капацитет на национално ниво за планиране и провеждане на програми за възстановяване на изчезнали видове.
 • Създадени и подобрени партньорства с международни експерти и организации, които имат отношение към опазването на лешоядите.

Виж Зелени Балкани във Facebook