Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Резюме на проекта
За проекта накратко
 

ИМЕ НА ПРОЕКТА:
“Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”.

№ НА ПРОЕКТА
Проект № 58301–60-480, Договро № 58301 – С – 008, Процедура BG161PO005/08/3/01/05. 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

Общи цели:
- подпомагане и поддържане популацията на редки видове птици, приоритетни за опазване от Директивата за птиците на ЕС (Директива 79/409/ЕЕС) и техните местообитания;
- създаване на условия за увеличаване на численоста и възстановяване на популациите им в места, където са изчезнали;
- снижаване на конфликта между целевите видове и реализирането на инвестиционни намерения и проекти.

Специфични цели:
- повишаване гнездовия успех на гнездящите царски орли и черни лешояди;
- подобряване условията за размножаване на целевите видове;
-"ex situ" дейности за възстановяване популацията на белошипата ветрушка;
- определяне на чувствителните зони от местообитанията на целевите видове във връзка с реализирането на инвестиционни намерения.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
1.Управление на проекта;
2. Индивидуално подхранване и охрана на двойки царски орел;
3. Подхранване на черен лешояд;
4.Маркиране и проследяване на царски орли и черни лешояди посредством сателитни и радиопредаватели;
5.Осигуряване на места за гнездене на целевите видове в краткосрочен и дългосрочен план; 6.Идентифициране на потенциални места за възстановяване популацията на белошипата ветрушка и локализиране на нови гнездови находища на царски орли;
7.Отчитане на смъртноста под лините за електропренос в гнездовите райони на двойките царски орли.
8. Ex situ дейности за опазване на белошипа ветрушка (създаване на материална база и родителска група за размножаване в изкуствени условия);
9.Повишаване на обществаната информираност;
10.Одит.
 

ФИНАНСИРАНЕ И БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА:
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”.
Бюджет на проекта – 663 667 лв.
Съфинансиране от Европейския съюз – 549 062 лв.(85%)
Национално съфинансиране – 96 893 лв. (15%)
Съфинансиране от Зелени Балкани – 17 712 лв.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
36 месеца (08.2009г. – 07.2012г.)


ЦЕЛЕВИ ВИДОВЕ И МЕСТООБИТАНИЯ /ЦЕЛЕВА ГРУПА/:
Белошипа ветрушка (Falco naumanni);
Черен лешояд (Aegypius monachus);
Царски орел (Аquila heliaca) и техните местообитания.

РАЙОНИ НА РАБОТА:

Географския обхват на проекта е на територията на:
Административни области: Хасково, Ямбол, Сливен, Бургас, Стара Загора;
Общини: Ивайловград, Свиленград, Елхово, Болярово, Тунджа, Сливен, Стара Загора и др.

Проекта ще се изпълнява в границите на следните защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000:
Защитени зони за опазване на дивите птици:
BG0002021 Сакар,
BG0002066 Западна Странджа,
BG0002106 Язовир Ивайловград,
BG0002059 Каменски баир.

Защитени зони за опазване на местообитанията:
BG0000212 Сакар,
BG0000219 Дервентски възвишения 2,
BG0001032 Родопи – Източни
 Документи за изтегляне Размер Тип
Карта на района на действие на проекта 811 Kb pdf
Виж Зелени Балкани във Facebook