Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
Пет колонии на белошипи ветрушки - установени в европейска Турция
[ 26.04.2010 ]
 

Експедицията се оказа изключително успешна – бяха открити и отчетени общо пет колонии на този рядък и застрашен вид, с обща численост от минимум 68 двойки. Две от колониите бяха намерени след като наши колеги от БДЗП сигнализираха за хранещи се в района птици, трета беше потвърдена по информация на наш колега от Турция. Останалите две колонии бяха установени изцяло в резултат на усилията на екипа на Зелени Балкани.

Колониите са в малки и големи населени места, където кипи живот, активна селскостопанска работа и урбанизация. Птиците не се смущават от пешеходци, стада животни и дори оживени булеварди, като гнезда бяха установени дори в населени едноетажни къщи. Белошипите ветрушки с удоволствие делят територията си с обикновени ветрушки, чавки, гълъби и гугутки.

По време на експедицията беше установено и ново гнездо на царски орел (Aquila heliaca) и потвърдено загнездването на три други известни двойки. Освен това в град Текирдаг бе наблюдавана сенегалска гургулица (Stigmatopelia senegalensis). Видът се размножава в Турция, но в Турска Тракия е съобщен от единични места и сравнително скоро.

Предстои обработка на данните, които ще бъдат използвани за изработка на хабитатен модел на белошипата ветрушка в рамките на проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”.

Експедицията се осъществи под мотото на 2010 г. - Международна година на биологичното разнообразие.


Проектът се осъществява от Зелени Балкани с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ope.moew.government.bg), Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05.

За повече информация:
Елена Кметова – Зелени Балкани
e-mail:
ekmetova@greenbalkans.org • Двойка белошипи ветрушки
  Двойка белошипи ветрушки
 • Мъжка белошипа ветрушка, където най-малко очаквахме... на брега на морето!
  Мъжка белошипа ветрушка, където най-малко очаквахме... на брега на морето!
 • Група белошипи ветрушки... с тази реакция посрещат хора, животни, коли...
  Група белошипи ветрушки... с тази реакция посрещат хора, животни, коли...
 • Мъжка белошипа ветрушка най-накрая се разсърди на чавката, която крачеше твърде близо до гнездото на двойката
  Мъжка белошипа ветрушка най-накрая се разсърди на чавката, която крачеше твърде близо до гнездото на двойката

 • Местните хора ни помага да добием пълна представа за колониите, къде гнездят птиците, къде се хранят.
  Местните хора ни помага да добием пълна представа за колониите, къде гнездят птиците, къде се хранят.
 • Местните хора ни помага да добием пълна представа за колониите, къде гнездят птиците, къде се хранят. За тях беше точно толкова интересно, колкото и за нас!
  Местните хора ни помага да добием пълна представа за колониите, къде гнездят птиците, къде се хранят. За тях беше точно толкова интересно, колкото и за нас!
 • Женска белошипа ветрушка
  Женска белошипа ветрушка
 • Мъжка белошипа ветрушка
  Мъжка белошипа ветрушка

 • Типично местообитание на белошипите ветрушки
  Типично местообитание на белошипите ветрушки
 • Нетипично местообитание на белошипите ветрушки край морето.
  Нетипично местообитание на белошипите ветрушки край морето.
 • Типично селце с колония на белошипи ветрушки.
  Типично селце с колония на белошипи ветрушки.
 • Белошипите ветрушки в очакване на мюезина.
  Белошипите ветрушки в очакване на мюезина.

 • Мъжка белошипа ветрушка
  Мъжка белошипа ветрушка
 • В търсене на ветрушки
  В търсене на ветрушки
 • Непитично местообитание край морето...
  Непитично местообитание край морето...
 • Сенегалска гургулица в Текирдаг
  Сенегалска гургулица в Текирдаг

 • Екипът на експедицията
  Екипът на експедициятаВиж Зелени Балкани във Facebook