Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
Обновяване на международния план за действие за белошипа ветрушка
[ 12.07.2010 ]
 

Разработката и обновяването на плана е поверена на BirdLife International от Европейската Комисия. Въпреки, че към момента няма потвърдено гнездене на белошипи ветрушки в България, предвид плановете за стартиране на реинтродукция на вида в страната, в обсъжданията участва и представител на Зелени Балкани.

Като цяло общото впечетление е, че популацията на вида се увеличава в Испания (където по необработени данни гнездят общо около 15 000 двойки), Португалия (над 460 двойки) и Италия (над 5000 двойки, при увеличение от 19 - 31 %), но продържава да спада на Балканите (Гърция, вероятно и Турция). Бяха съобщени добри новини за Хърватия, където видът се считаше за изчезнал, но наскоро е открита активна колония.

Като основни заплахи за белошипата ветрушка бяха посочени загубата и влошаване качеството на хабитатите и липсата на подходящи места за гнездене. Поради ситуацията в югоизточна Европа, "накъсване и стесняване на ареала" бе също посочено като заплаха, затова една от основните цели на новия план за действие ще е "обръщане негативните популационни тенденции в Източна Европа" и "възстановяване целостта на европейския ареал". Набелязаните дейности за постигането на тези цели са "изготвяне на предпроектни проучвания" и "програми за възстановяване на популациите". Така дейностите, които се предвиждат в новия план за действие напълно съвпадат с целите на проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”, изпълняван от Зелени Балкани .

Първата чернова на плана трябва да е готова до края на месеца, предстои да бъде оповестена и консултирана с по-широк кръг експерти.

За повече информация:
Елена Кметова - моб. тел. 0885219557, е-mail:
ekmetova@greenbalkans.org • Обсъждане на заплахите
  Обсъждане на заплахите
 • Обсъждане на численостите
  Обсъждане на численостите
 • Мястото на срещата - BirdLife Испания
  Мястото на срещата - BirdLife Испания
 • Участниците в срещата
  Участниците в срещата

 • Белошипата ветрушка - Falco naumanni
  Белошипата ветрушка - Falco naumanniВиж Зелени Балкани във Facebook