Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
Екипът на Зелени Балкани постави радиопредаватели на два млади царски орела.
[ 26.07.2010 ]
 

Орлетата Цонка и Борис са излюпени в едно и също гнездо, в район северно от Дервентските възвишения.

Това е едно от четирите гнезда на царски орел, които екипът  на Зелени Балкани охранява през тази година в рамките на проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”.

Подобно на повечето от известните гнезда на царски орли в страната и това гнездо е разположено върху топола. Самото дърво и разположението на гнездото правят достъпът до гнездото изключително затруднен. Благодарение на опита и уменията на членовете на екипа на Зелени Балкани, гнездото беше достигнато изключително бързо и цялата акция приключи само за час. При подобни дейности бързите и компетентни действия са изключително важни, за да се снижи до минимум притеснението на птиците.
 
Маркирането на редките орли с радиопредаватели ще даде възможност на експертите да проследяват детайлно живота на двете млади птици, след напускането на гнездото и да предприемат различни мерки за тяхното опазване и подпомагане.

Припомняме, че още през 2007г. за първи път в България, млад царски орел бе маркиран с радиопредавател от екипа на Зелени Балкани, съвместно с експерти от испанското Министерство на околната среда и неправителствената организация от Испания – CBD Habitat. От тогава до сега от Зелени Балкани са маркирани с предаватели общо 7 млади царски орела, като единия от тях дори загнезди в изкуствено гнездо, поставено от екипа, специално за целта.
Продължаващото вече 4 поредни години маркиране с радиопредаватели и последващо проследяване на царските орли е най-продължителното за страната проучване на вида, посредством тази методика.
  
Важно е да се отбележи, че улавянето и задържането на царски орли и други хищни птици, както и достъпа до техните гнезда е ЗАБРАНЕНО според закона за биологичното разнообразие и нарушителите са обект на сериозни санкции.
Единствено, чрез специални разрешения, издадени от МОСВ и след съгласуване със съответните РИОСВ по места е възможно "манипулирането" със защитени видове птици.
В тази връзка маркирането на орлите извършено от Зелени Балкани е съобразено със законовите изисквания.
 
Използваме случая да изкажем благодарност на всички участници в акцията по маркиракирането на младите орли!

Проектът се осъществява от Зелени Балкани с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ope.moew.government.bg), Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05.
 
За допълнителна информация
Градимир Градев
Координатор полеви дейности за Царския орел
e-mail : ggradev@greenbalkans.org
тел. 032626977  • Поставяне на предавателя
    Поставяне на предавателя
  • 2
    2
  • 3
    3Виж Зелени Балкани във Facebook