Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
Предмиграционно струпване на египетски лешояди
[ 28.07.2010 ]
 

В началото на юли бе регистриран първият египетски лешояд в преходно  оперение, който се придържа трайно в района на площадката за изкуствено  подхранване. До този момент в района редовно бяха регистрирани възрастни птици от две двойки на египетски лешояд. Птиците редовно се хранеха на  площадката, като вероятно само едната от двойките се размножава.

През последните години в периода юли – септември на площадката,  поддържана от Зелени Балкани, в района на с. Пелевун, Източни Родопи  постоянно се наблюдават групи от по над 20 египетски лешояда, които  трайно се придържат в района. Основно, това са неразмножаващи се птици, в преходно или младежко оперение, които сформират предмиграционни струпвания в района. Това определя районът като мястото с най-висока численост на египетски лешояди, пребиваващи едновременно на едно и също място, като понякога броят на египетските лешояди на площадката се равнява на над 30 % от числеността на размножаващата се популация на вида в страната.

В тази връзка от изключителна важност е през този период редовно да се доставя достатъчна по количество и качествена храна, която да се използва от птиците за укрепване, преди периода на миграцията.

Дейностите по подхранване на лешоядните птици са в рамките на проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им
местообитания в България”. Проектът се осъществява от Зелени Балкани с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна  среда 2007 – 2013 г.” (ope.moew.government.bg), Ос 3 “Опазване и възстановяване на  биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05.

 

 


 

Виж Зелени Балкани във Facebook