Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
Нови гнезда за черни лешояди
[ 19.11.2010 ]
 
Подбрани бяха места отдалечени от човешки дейности, отговарящи на предварително изработения по проекта хабитатен модел  и с наличие на дървета с естествени върхови разклонения, подходящи за монтиране на гнездата. Изкуствените гнезда бяха  изработени от материали, които обичайно се използват от лешоядите, така че наподобяват местата, които птиците гнездят в природата.

Поради факта, че черните лешояди са колониално гнездящи и инстинктивно търсят наличието на други птици от същия вид, в близост до изкуствените гнезда бе поставен макет на черен лешояд за стимулиране загнездването на птиците. Макета е точно копие на възрастна, мътеща птица с реални размери и цели да имитира наличие на други гнездящи лешояди в района.

Методиката с поставяне на макети с цел стимулиране загнездване на лешояди е новаторска и се прилага за първи път за страната ни, като в бъдеще в района ще бъдат монтирани и други подобни макети на лешояди и изкуствени гнезда.

Въпреки лошото време и дъжда, работата бе свършена благодарение на ентусиазма на доброволците Александър Мечев, Ясен Дюлгеров и Борислав Енчев,  за което им благодарим!
Благодарим също така за гостоприемство  на Директора на Ловно стопанство "Студен Кладенец" инж. Георги Шереметев!

Допълнителна информация:
Черният лешояд (Aegypius monachus) е един от емблематичните за природозащитната дейност видове, с висока консервационна значимост не само в България, но и в Европа. Местата, в които има съхранени естествени колонии през последните години са три – Кримски полуостров, Испания и Дадя в Гърция. В района на Източни Родопи периодично са наблюдавани възрастни птици, но не е доказано гнездене повече от 15 години. Последното доказано сигурно гнездене на вида в страната е открито от екип на Зелени Балкани през 1993. От тогава до днес няма локализирани гнезда на този вид у нас.
Един от ограничаващите гнезденето фактори е липсата на подходящи големи дървета с чадъровидна корона. Такива са средиземноморските борове, на които гнездят черните лешояди в Дадя.
Гнездата на тези птици са впечатляващи, с диаметър до два метра и височина повече от метър. Някои гнезда птиците надстрояват ежегодно и те стават все по внушителни.

Поставянето на изкуствените гнезда е във връзка с проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”, договор № 58301 – С - 008, ОПОС BG161PO005/08/3/01/05”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05 ope.moew.government.bg.

За повече информация:
Борислав Борисов, Координатор “ЧЕРЕН ЛЕШОЯД”
моб. тел. 0884 269 552, е-mai:
bborisov@greenbalkans.org

 • Начало
  Начало
 • Дърво с чадъровидна корона.
  Дърво с чадъровидна корона.
 • Издигане на строителен материал
  Издигане на строителен материал
 • Допълнително укрепване.
  Допълнително укрепване.

 • Района на едно от гнездата
  Района на едно от гнездата
 • Екипът в действие...
  Екипът в действие...
 • Част от материалите бяха пренесени по вода до остров на язовир Студен кладенец.
  Част от материалите бяха пренесени по вода до остров на язовир Студен кладенец.
 • С макета към поредното гнездо.
  С макета към поредното гнездо.

 • Готовото гнездо е стабилно и издържа дори тежестта на човек.
  Готовото гнездо е стабилно и издържа дори тежестта на човек.
 • Гнездото, с макета в него.
  Гнездото, с макета в него.Виж Зелени Балкани във Facebook