Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
Царски орел, излюпен в Сакар обитава Дервентските възвишения
[ 13.12.2010 ]
 
Младият царски орел, излюпен през 2008г. на територията на Сакар планина, бе маркиран с радиопредавател от екипа на Зелени Балкани преди да излети от гнездото. Същата година, в началото на ноември, орелът бе наблюдаван от екипа на Охад Хатзофе на територията на Израел, а през пролетта на 2009г. птицата се завърна отново в България.
През последните няколко месеца от Габриела (Орел 3) редовно бе засичан радиосигнал в района на Дервентските възвишения и близките съседни територии. След поредица от проследявания на сигнала, експерти на Зелени Балкани успяха да локализират птицата и дори да осъществят ,,визуален контакт”. Габриела бе наблюдавана в продължение на 25 минути, във видимо добра кондиция и без липсващи пера. Младият орел облиташе определена територия заедно с друг царски орел на сходна възраст. Двете птици демонстрираха привързаност една към друга подобно на вече сформирана двойка. По време на радио проследяването, ден по-рано бе наблюдаван още един царски орел на около 2-3 годишна възраст, само на няколко километра отстояние от мястото, където бяха наблюдавани Габриела и нейният спътник. Наблюдението на трите млади птици за пореден път доказва важността на Дервентските възвишения и близките райони за младите царски орли. От 2007 г. досега всяка година в този район се наблюдават млади скитащи орли, като в същия район дори загнезди новосформирана двойка.

Благодарение на радиотелеметрията и възможността за последващо директно наблюдение на маркираните птици се получава информация не само за местата, през които преминават птиците, а и за състоянието на орлите, взаимоотношенията им с други царски орли, предпочитани места за нощувка, хранене и т.н. Цялата тази информация е от изключителна важност при предприемане на конкретни природозащитни мерки като поставяне на изкуствени гнезда и извършване на подхранване. По подобен начин през пролетта на 2010 г. в изкуствено гнездо поставено от Зелени Балкани специално за тази цел загнезди друг млад царски орел – Виктор (Орел 2), маркиран с радиопредавател от екипа през 2007г.

Габриела е третият млад Царски орел маркиран от Зелени Балкани, които преживява първите 1-2 критични години от живота си. По подобен начин, други два млади орела - Виктор и неговата сестра Испания (Орел 1), презимуваха успешно първите две зими от живота си. В последствие, Виктор загнезди и се размножава успешно в района на Дервентските възвишения.

Надеждите на екипа са, че Габриела, подобно на Виктор, ще се задържи в района и също ще успее да загнезди през идната пролет.

За допълнителна информация
Градимир Градев - Координатор полеви дейности за Царския орел
тел. 032626977
e-mail: ggradev@greenbalkans.org

Дейностите по опазване и проучване на царския орел на Зелени Балкани се осъществяват в рамките на проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България” с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ope.moew.government.bg), Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05.

Виж Зелени Балкани във Facebook