Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
Още гнезда за черните лешояди...
[ 12.01.2011 ]
 
Отново подбора на местата бе извършен според предварително изработения хабитатен модел. Водещо при избора на гнездата за поставяне на макети в тях беше разстоянието, при което двойките черни лешояди активно защитават гнездовата си територия и не допускат в нея присъствие на други птици. Методиката на поставяне на макети с цел предизвикване към гнездене на други птици от същият вид е уникална за страната и до сега не e провеждана при лешоядите.

С поставяне на гнезда се стремим да подпомогнем вида да преодолее един от ограничаващите гнезденето фактори - липсата на подходящи големи дървета с чадъровидна корона, подобни на средиземноморските борове, на които гнездят черните лешояди от най-близката колония - в резерват Дадя в Гърция. Гнездата на този вид са с диаметър до два метра и височина повече от метър, надстрояват се ежегодно и това ги прави с още по-впечатляващи размери. Съответно за тези внушителни гнезда са необходими и подходящи дървета, които едновременно да “носят” тежкото гнездо, а в същото време да позволяват и свободното влитане на големите птици.

Тези дейности са опит за подпомагане на черният лешояд (Aegypius monachus), който е един от най редките в Евразия видове. В Европа гнездене през последните години има само на три места – Кримски полуостров, Испания и Дадя в Гърция. В района на Източни Родопи не е доказано гнездене повече от 15 години, но периодично са наблюдавани възрастни птици.

Всичко описано по-горе успяхме да осъществим благодарение на доброволците Ясен Дюлгеров и Георги Диловски, както и с любезното съдействие и гостоприемство на директора на ловно стопанство "Студен Кладенец" инж. Георги Шереметев.

Поставянето на изкуствените гнезда е във връзка с проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”, договор № 58301 – С - 008, ОПОС BG161PO005/08/3/01/05”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05 ope.moew.government.bg.


За повече информация
Борислав Борисов, Координатор “ЧЕРЕН ЛЕШОЯД”
моб. тел.  0884 269 552, e-mail: 
bborisov@greenbalkans.org

 • Към избраните места...
  Към избраните места...
 • Язовир Студен кладенец.
  Язовир Студен кладенец.
 • Подготовка.
  Подготовка.
 • Подготовка на макетите.
  Подготовка на макетите.

 • Материалите - към строителната площадка.
  Материалите - към строителната площадка.
 • Макета на път към гнездото.
  Макета на път към гнездото.
 • Едно от готовите гнезда с макет.
  Едно от готовите гнезда с макет.Виж Зелени Балкани във Facebook