Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
Български и френски ученици се запознаха с проекта ни за царския орел, черния лешояд и белошипата ветрушка.
[ 06.04.2011 ]
 
Представянето се прие с голям интерес, особено в частта си, касаеща трите вида лешояда и дейностите за тяхното опазване по проекта. Не по-малко интересни за присъстващите бяха кадрите, демонстриращи множеството видове диворастящи орхидеи, редките видове земноводни, влечуги и бозайници.

На участниците бяха раздадени календари, плакати и дипляни.

След това, на терен, беше проведено наблюдение на струпването от птици, на мястото на предварително направеното изкуствено подхранване.

Дейността е част от проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05 ope.moew.government.bg.


За повече информация
Борислав Борисов, Координатор “ЧЕРЕН ЛЕШОЯД”
моб. тел. 0884 269 552, e-mail: bborisov@greenbalkans.orgВиж Зелени Балкани във Facebook