Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
Трето изкуствено гнездо, поставено от Зелени Балкани е заето от царски орел.
[ 05.05.2011 ]
 
Интересно е да се отбележи, че през 2010г., гнездо, в което през 2011г. са се ,,заселили” царските орли, се използва от двойка белоопашати мишелови, който явно са го дооформили и направили ,,по-привлекателно” за орлите. Подобни случаи, при които царски орли , заемат гнезда на белоопашати мишелови, не са рядкост и често се наблюдават при двойки сформирани от птици в преходно оперение - imm. subadd.

Макар и разположени приблизително в една и съща територия, двете гнезда са с няколко километра отстояние едно от друго. Друг любопитен факт е, че едната от птиците влизаща в състава на двойката е маркирана и проследявана посредством радиопредавател от Зелени Балкани. Така, това е втория случай, при който царски орел, маркиран с радиопредавател от екипа, загнездва в изкуствено гнездо, поставено от експерти на Организацията.

Така от общо 12 изкуствени гнезда, поставени от 2009г. до сега в рамките на проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”, в 3 случая гнездата са използвани от размножаващи се двойки царски орли и в едни от белоопашати мишелови. Този висок процент на заемане на изкуствените гнезда поставени от Зелени Балкани, е в резултат на правилния подбор при избора на места за монтирането на платформите, който е съобразен с екологичните особености на вида и се основава върху данни от радиопроследяване на царски орли, теренни проучвания, добро познаване на района, качествено изработване на изкуствените гнезда и др.

За допълнителна информация:
Градимир Градев - Координатор полеви дейности за Царския орел
тел. 032626977, e-mail:
ggradev@greenbalkans.org

 

Дейностите по опазване и проучване на царския орел на Зелени Балкани се осъществяват в рамките на проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България” с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ope.moew.government.bg), Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05.


Виж Зелени Балкани във Facebook