Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
Белошипите ветрушки в Спасителния център
[ 10.05.2011 ]
 
В началото на 2011 година приключихме дейностите, финансирани от наградата на М-Тел ЕкоГрант за най-добър еко-проект, с която Спасителният център на Зелени Балкани беше удостоен за проекта „Белошипата ветрушка – без минало, но с бъдеще”.

Ето какво успяхме да направим, благодарение на финансовата подкрепа от М-Тел:
• Подобрихме условията в инкубаторното помещение, изградено в първия етап на проект „Белошипата ветрушка - без минало, но с бъдеще”
• Реконструирахме и доизградихме съществуващи в Центъра клетки, като ги направихме удобен и сигурен дом за бъдещи нови двойки белошипи ветрушки
• Поставихме модерна техника за видеонаблюдение в клетките и гнездата на двете двойки белошипи ветрушки, дарени на Центъра от Парк за птици Валсроде и доставени през първия етап на проекта
• Популяризирахме вида белошипа ветрушка и безспорното му място в нашата природа.
Поставените цели бяха изпълнени, а неопровержимото доказателство са двете двойки размножаващи се в Центъра белошипи ветрушки. Стискаме палци и искрено се надяваме, че тази година ще се появят и първите пухкави бебета.

Другият проект, касаещ белошипата ветрушка, е “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”. Той е финансиран от Оперативна програма “Околна среда 2007-2013” и е с продължителност 36 месеца (08.2009г. – 07.2012г.) . В него са включени“Ex situ” дейности за опазване на белошипата ветрушка, чрез създаване на материална база и родителска група за размножаване в изкуствени условия. Тъй като в България видът вече не се среща на свобода, налага се да бъдат предприети целенасочени действия за завръщането му в природата. Необходимо е намирането на птици от страни, където ги отглеждат на затворено, за да бъдат размножени в България, а потомството им да бъде пускано в природата.

Заложените по проекта дейности са:
• Сформиране на родителска група от около 5 размножаващи се двойки в Спасителния център на Зелени Балкани.
• Изграждане на необходимата материална база – няколко типа клетки и вивариум

Така, до момента имаме внесени и сформирани две двойки белошипи ветрушки, които очакват и първото си поколение при нас. Едната двойка успешно мъти своите шест яйца. За разлика от нея, другите двама родители се оказаха доста безотговорни и, въпреки че женската снесе пет яйца, нито тя, нито бащата се погрижиха за тях. Екипът на Центъра, обаче, бе подготвен за подобно развитие на събитията и сега изоставените яйца са на сигурно място, в приготвените за целта инкубатори. След излюпването им, специално закупената по проекта храна от насекоми ще спомогне за сполучливото отглеждане на малките.
В процес на изграждане са и нови клетки и модерен вивариум. Клетките ще приютят нови три двойки от редките птици, а вивариумът ще подсигурява винаги прясна храна за птиците и техните бъдещи поколения. Това са дейности, които тепърва предстои да реализираме.

Междувременно, насладете се на прекрасните и уникални кадри, заснети в гнездото на едната двойка белишипи ветрушки в Центъра.

Приятно гледане!


Белошипите ветрушки са вид, изчезнал от България в края на миналия век. Зелени Балкани и в частност Спасителният център действа за нейното повторно връщане в природата, като една част от тях са свързани с отглеждането и размножаването на птици.

Христина Клисурова
Тел.; 0886570053
e-mail: hhristova@greenbalkans.org

Иван Генчев - Отговорник технически дейности и инкубаторно помещение
Тел.; 0884608646
e-mail: iivanov@greenbalkans-wrbc.org

 

Дейностите по програмата за възстановяване на белошипата са в рамките на проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”.
Проектът се осъществява от Зелени Балкани с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ope.moew.government.bg), Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05.Виж Зелени Балкани във Facebook