Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
Уникален успех за природозащитата у нас – изчезнал вид се размножава в Спасителния център
[ 30.05.2011 ]
 
Размножаването им във волиерни условия е прецедент за България и бележи началото на нова ера в природозащитата у нас. За пръв път вид, изчезнал от българската природата заради човека, е на път да се върне обратно, пак заради него. Разбира се, това е дълъг път, осеян с много предизвикателства и трудности, но основата вече е положена. Доказателство за това са първите от, надяваме се, многото малки, излюпени в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани.

Дейността е част от проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05 ope.moew.government.bg.


За повече информация:

Ивайло Клисуров - Координатор “БЕЛОШИПА ВЕТРУШКА”
e-meil: iklisurov@greenbalkans.org
Тел.: 0886570053

Иван Иванов - Сътрудник размножаване белошипи ветрушки и вивариум
e-mail: iivanov@greenbalkans-wrbc.org

 

Виж Зелени Балкани във Facebook