Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
Ново гнездово находище на царски орел е открито от специализирана експедиция на Зелени Балкани.
[ 04.07.2011 ]
 
Специализираната експедиция е проведена в началото на юли от експерти на Зелени Балкани в територия, която доста по-рано е определена като гнездови район на царски орел. За идентифицирането на територията са използвани данни от теренни обходи и проучвания, резултати от радио проследяване на царски орли стартирало още през 2007 г., GIS анализи и изготвен хабитатен модел, както и информация от местни хора, познаващи добре местността.
Новата двойка е разположена в обхвата на Община Елхово - ЗЗ ,,Дервентски възвишения”, в която през последните няколко десетилетия няма потвърдено сигурно гнездене на вида.

Това е поредната област от страната през последните повече от 20 години, в която екипа на Зелени Балкани открива гнездящи царски орли, без преди това в същия район да са известни гнездящи двойки от защитените птици. По подобен начин са локализирани новооткрити гнездови находища на царски орел в Сакар и Западна Странджа (1989), възобновено гнездене в Западна Странджа (1998) след няколко годишно прекъсване, района разположен северно от Дервентските възвишения (2002), Ямболското поле (2008). В последствие във всички тези райони са идентифицирани още поне по една или повече нови гнездящи двойки и това е спомогнало за локализирането на нови ,,микро” популации в тези райони. Първоначалното откриване на гнездовите находища на царските орли, безспорно е спомогнало за откриването и на други гнезда на птици от същия вид и последващото прилагане на целенасочени мерки за тяхното опазване и проучване.

Разбира се, експертите от Зелени Балкани се надяват, че и в района на Дервентските възвишения, в най-близко бъдеще ще бъдат локализирани и още гнездящи двойки, което несъмнено ще спомогне за попълване на информацията относно числеността на популацията на царския орел в България.


За допълнителна информация:
Градимир Градев
Координатор полеви дейности за Царския орел
e-mail: ggradev@greenbalkans.org, моб. тел.: 0885 609289


Дейностите по опазване и проучване на царския орел извършвани от Зелени Балкани се осъществяват в рамките на проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България” с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ope.moew.government.bg), Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05.


 • По време на експедицията.
  По време на експедицията.
 • Гнездото.
  Гнездото.
 • Наблюдение на новото гнездо.
  Наблюдение на новото гнездо.
 • Малките в гнездото.
  Малките в гнездото.
Виж Зелени Балкани във Facebook