Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
Приемни родители за спасеното царско орле – новаторски метод, прилаган от Зелени Балкани за първи път в България
[ 08.07.2011 ]
 

След като през миналия месец орлето падна от гнездото си и бе прието в Спасителния център   (за което можете да прочетете тук  http://www.greenbalkans.org/birdsofprey/opos/indexdetails.php?menu_id=79&elem_id=231), му бе оказана спешна помощ от специалистите в Центъра. Извършените ветеринарно-медицински прегледи и приложената терапия показаха, че орлето е възстановено от първоначалния стрес, липсват видими наранявания и птицата е годна да бъде върната в природата.

Предвид общото състояние на спасеното орле, специалистите предприеха незабавно връщане на птицата в природата.
Бе решено тя да бъде поставена в действащо гнездо на вида, където приемните родители да го доотгледат и да излети самостоятелно, когато е достигнало оптималната за целта възраст. Този подход е новаторски за България и се прилага за първи път в страната от Зелени Балкани!

Обикновено, в такива случаи до сега, при паднали от гнездата си царски орли, малките биваха доотглеждани в Спасителния център на Зелени Балкани. Там бяха приучавани да ловуват естествена плячка и едва след като придобиеха умения да летят и ловуват самостоятелно, биваха освобождавани директно в природата за първия си полет. В този случай, обаче, екипът ни прецени, че е възможно да опита нов подход, неприлаган до момента в България и орлето бе "настанено" в гнездо на диви птици, отглеждащи в момента своето поколение. Целта е, приемните родители, да започнат да се грижат и за новото орле.  По този начин "нововъведеното" в гнездото орле ще получи оптимални грижи от “диви” родители.

Поради причини от различно естество, екипът ни прецени, че на този етап е несигурно младото орле да бъде връщано в ,,родното” му гнездо и затова се предприе поставянето му в гнездо на друга размножаваща се двойка царски орли. Като подходящи приемни родители бяха определени двойка, гнездяща в района на Дервентските възвишения, с едно собствено малко в гнездото.  Малкото на двойката е на възраст около 45 – 50 дни, а “осиновеното” сестриче бе поставено в гнездото на 3 юли, на възраст около 55 дена.
Често, в гнездата на царските орли, се наблюдава разлика във възрастта на малките. Тя може да е от няколко дни до седмица, така че вероятно и в този случай различната възраст няма да е проблем за отрастването на двете орлета. Те ще го научат да лети, да ловува, както и на други важни умения, които могат да бъдат предадени на поколението, единствено от възрастните птици.

За допълнителна информация:
Градимир Градев - Координатор полеви дейности за царския орел
моб. тел.0885 609289, e-mail:
ggradev@greenbalkans.org

Любомила Кривошиева, Рехабилитатор диви животни - Спасителен център за диви животни, Зелени Балкани
моб. тел.: 0885 22 84 86, e-mail:
lkrivoshieva@greenbalkans-wrbc.org


Дейностите по опазване и проучване на царския орел извършвани от Зелени Балкани се осъществяват в рамките на проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България” с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ope.moew.government.bg), Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05.
 • Подготовка на орлето за настаняване в новото гнездо
  Подготовка на орлето за настаняване в новото гнездо
 • Скоро то ще бъде транспортирано до новия си дом...
  Скоро то ще бъде транспортирано до новия си дом...
 • ..с помощта на алпинистите от Зелени Балкани и височинна техника...
  ..с помощта на алпинистите от Зелени Балкани и височинна техника...
 • Взети са всички мерки за безопасността на орлето и неговия придружител...
  Взети са всички мерки за безопасността на орлето и неговия придружител...

 • Преди настаняването на орлето в гнездото
  Преди настаняването на орлето в гнездотоВиж Зелени Балкани във Facebook