Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
Още един белоглав лешояд жертва на необезопасени стълбове и проводници от електропреносната мрежа
[ 10.11.2011 ]
 
Мъртвата птица е намерена от сътрудници по проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”, изпълняван от Зелени Балкани с финансовата подкрепа на Оперативна програма ,,Околна среда 2007 – 2013 г.” на ЕС.

Този район, като важно място за обитаване от размножаващи се и скитащи царски орли (Aquila heliaca), е част от специализирано проучване за оценка на влиянието, което оказват елементите от електропреносната мрежа върху царския орел и други хищни и реещи се птици.

При локализирането на мъртвия лешояд е видно че птицата е маркирана със жълти крилометки и PVC пръстени. Това доказва че птицата е част от група лешояди, внесени от Испания, която в края на октомври бе освободена в района ПП ,,Сините Камъни, по проект ,,Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България", осъществяван от Зелени Балкани по програма LIFE + на Европейската Общност. Според данни на колегите от LIFE проекта, само за последния месец това е вторият случай на убит от електричество лешояд в района на Сливен.

Тези данни, резултатите от специализираното проучване в района, както и информацията от други природозащитни организации, показват спешната необходимост от обезопасяването на проводниците и стълбовете на електро преносната мрежа, особено в райони, които са ключови за опазването на птици с висок консервационен статус.

За допълнителна информация :

Градимир Градев
Координатор полеви дейности за Царския орел
e-mail: ggradev@greenbalkans.org
Тел.: 0885 609289
Павлин Желев
полеви сътрудник:
е-mail: pzhelev@greenbalkans-wrbc.org
Тел.: 0889694979Дейностите по опазване и проучване на царския орел извършвани от Зелени Балкани се осъществяват в рамките на проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България” с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ope.moew.government.bg), Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05. • Убитият лешояд
  Убитият лешояд
 • Обгорените пера
  Обгорените пера
 • Стълбът убиец
  Стълбът убиец
 • Мястото на намиране на лешояда
  Мястото на намиране на лешояда
Виж Зелени Балкани във Facebook