Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
Започна изграждането на дългоочакваните размножителни клетки за Белошипа ветрушка в Спасителния център на Зелени Балкани
[ 29.11.2011 ]
 
В рамките на дейност 8 от проекта се предвижда сформирането на ,,родителска група” от 5 двойки билошипи ветрушки, изграждане на 5 броя размножителни волиери, 2 броя волиери за разлитане на млади птици от вида, последващо оборудване на клетките, ремонт на съществуващо помещение за нуждите на специализиран вивариум свързан с производство на специализирана храна в периода на размножаване на двойките белошипи ветрушки, както и закупуване на хладилно помещение и много други съпътстващи дейности.
Осигуряването на подходящи клетки, оборудвани по начин, осигуряващ оптимални условия за обитаване на ветрушките, както и наличието на разнообразна и качествена храна, максимално близка по състав, до храната която птиците си набавят в природата са от изключителна важност за успешното им размножаване и пълноценното отглеждане на поколението.

За допълнителна информация :

Ивайло Клисуров - Координатор консервационни дейности за „Белошипата ветрушка“
e-mail: iklisurov@greenbalkans.org, моб. тел. 0886 570052

Иван Иванов - Сътрудник „Размножаване белошипи ветрушки и вивариум“,
е-mail: iivanov@greenbalkans-wrbc.org, моб. тел. 0884 608646


Дейностите по възстановяване на популацията на белошипата ветрушка, извършвани от Зелени Балкани се осъществяват в рамките на проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България” с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ope.moew.government.bg), Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05.

 • Строитени дейности в разгара
  Строитени дейности в разгара
 • ***
  ***
 • ***
  ***
 • ***
  ***

 • ***
  ***Виж Зелени Балкани във Facebook