Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
Информация за още един царски орел маркиран в България и фотографиран в Турция, постъпи в Зелени Балкани.
[ 14.12.2011 ]
 
Това се случва десетина дни след като засне и друг ,,български” млад царски орел, маркиран от Зелени Балкани http://www.greenbalkans.org/show.php?language=bg_BG&id=1294&cat_id=35 , турският фотограф успя да заснеме още един млад царски орел, излюпен в нашата страна.

Районът,  в който е фотографиран орела е разположен на около 120 км  северо-източно от Анкара.
Благодарение на поставения върху крака на птицата специализиран орнитологичен пръстен – зелен фон с бели надписи ,,OH”, е възможно да се установи, че това е птица, маркирана в България. Според кода на пръстена и обменената информация с БДЗП, става ясно, че младия орел е опръстенен в гнездото си, в района на Сакар и също, че му е поставен сателитен предавател, антената на който добре се вижда на снимката.

На интернет страницата на Oguz Altun - www.oguzaltun.net, могат да се видят и двата ,,български” орела фотографирани в Турция.

Екипът на Зелени Балкани още веднъж изказва своята благодарност към турските колеги за предоставената информация и доброто сътрудничество!

За допълнителна информация :
Градимир Градев - Координатор полеви дейности за Царския орел, Зелени Балкани
тел. 032626977, e-mail:
ggradev@greenbalkans.org

Павлин Желев
Сътрудник по проекта, e-mail: pzhelev@greenbalkans-wrbc.org


Дейностите по опазване и проучване на царския орел на Зелени Балкани се осъществяват в рамките на проект ,,Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България” с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ope.moew.government.bg), Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05.


Виж Зелени Балкани във Facebook