Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Новини
Двойка царски орли зае изкуствено гнездо поставено от Зелени Балкани преди 10 години
[ 28.04.2020 ]
 
Гнездовата платформа е поставена от природозащитниците с цел да подобри гнездовите местообитания на редките орли.

Изкуственото гнездо е монтирано през 2010 г. от екипа на Зелени Балкани в обхвата на Защитена Зона Свети Илийски възвишения (BG0000401), част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. От тогава, експертите с нетърпение очакват гнездото да приюти някоя гнездяща двойка царски орли (Aquila heliaca), но досега от гостоприемството на екипа се възползваха единствено белоопашати мишелови (Buteo rufinus). Ето че днес, правилния избор на местата за монтиране на изкуствените гнезда е възнаградено, и новосформирана двойка царски орли са се заселили в уютната гнездова платформа.

Страртиралата преди повече от десетилетие, природозащитната инициатива, бе част от проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”, изпълняван от Зелени Балкани с подкрепата на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”. В териториалния обхват на проекта - Горно-тракийската низина и близки съседни територии бяха монтирани 30 изкуствени гнезда за царски орел, където по това време гнездяха едва 4 двойки от редките орли. Благодарение на тези структури през 2010 бе регистрирано и първото успешно размножаване за страната, на царски орел в изкуствено гнездо. От тогава до днес, популацията на вида в този район на България е нараснала многократно.

Виж Зелени Балкани във Facebook