Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Цели на проекта
Общи цели:
 
  • Подпомагане и поддържане популацията на редки видове птици, приоритетни за опазване от Директивата за птиците на ЕС (Директива 79/409/ЕЕС) и техните местообитания;
  • Създаване на условия за увеличаване на численоста и възстановяване на популациите им в места, където са изчезнали;
  • Снижаване на конфликта между целевите видове и реализирането на инвестиционни намерения и проекти.

Специфични цели:
  • Повишаване гнездовия успех на гнездящите царски орли и черни лешояди;
  • Подобряване условията за размножаване на целевите видове;
  • "Еx situ" дейности за възстановяване популацията на белошипата ветрушка;
  • Определяне на чувствителните зони от местообитанията на целевите видове във връзка с реализирането на инвестиционни намерения.

Виж Зелени Балкани във Facebook