Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Дейности
Проектът предвижда:
 
• Индивидуално подхранване и охрана на двойки царски орел:
Предотвратяване на безпокойството. Охрана, подхранване и наблюдение на гнездящи двойки, за да се гарантира успеха от размножаването им.

• Подхранване на черен лешояд:
Подхранване и наблюдение на карталите в Източни Родопи.

• Маркиране и проследяване на царски орли и черни лешояди посредством сателитни и радиопредаватели:
Определяне територията на обитаване на двойките – чрез поставянето на сателитни предаватели на възрастните птици. Това ще даде научните доказателства, за да бъдат предотваретени неразумни бизнес намерения.
Маркиране с радио и сателитни предаватели на млади птици за изясняване на страни от тяхната биология и екология имащи отношение към оцеляването на популацията.

• Осигуряване на места за гнездене на целевите видове в краткосрочен и дългосрочен план:
- Идентифициране на потенциални места за възстановяване популацията на белошипата ветрушка и локализиране на нови гнездови находища на царски орли
- Създаване на условия за загнездване на царски орли чрез поставяне на изкуствени гнезда .
Засаждане на дървета от подходящи видове, които да осигурят места за гнездене на царските орли в дългосрочен план.
- Създаване на условия за загнездване на картали чрез поставяне на изкуствени гнезда и макети на възрастни птици;
- Създаване на подходящи места за загнездване на белошипа ветрушка, чрез поставяне на гнездилки на подходящи места – високи земни откоси, изоставени високи стопански сгради и др.
- Анализ на сегашните екологичните фактори влияещи на белошипката и доклад за районите подходящи за стартиране на теренната и реинтродукция.

• Отчитане на смъртноста под лините за електропренос в гнездовите райони на двойките царски орли.

Ex situ дейности за опазване на белошипа ветрушка (създаване на материална база и родителска група за размножаване в изкуствени условия:
Тъй като в България, вида вече не се среща в естествено състояние се налат целенасочени действия за завръщането му в природата.
Необходимо е намирането на птици от страни, където ги отглеждат на затворено, за да бъдат размножени в България, а потомството им да бъде пускано в природата.
Предвидените дейностите са:
Сформиране на родителска група от около 5 размножаващи се двойки в Спасителния център на Зелени Балкани.
Изграждане на необходимата материална база – няколко типа клетки и вивариум

• Повишаване на обществаната информираност - мерки за информация и публичност
Провеждане на пресконференции в началото на всяка година от проекта за разясняване на целите и развитието на проекта - информиране на обществеността за целта и ефекта от опазването на целевите за проекта видове и биоразнообразието като цяло. Eжемесечно изнасяне на информация, създаване на специализирана секция от интернет сайта на Зелени Балкани, представяща проекта и целевите видове; изготвяне на информационни стикери, дипляни, плакати и тениски; изготвяне на мултимедийна презентация и изнасянето на информациионни лекции и беседи пред общински и горски служители, ловци, фермери и ученици. Изработване информационен видео клип за проекта.
 
 
 
 


Виж Зелени Балкани във Facebook