Зелени Балкани
Федерално министерство на околна среда, защита на природата и атомна безопасност, Германия
Федерална агенция по околна среда (UBA), Германия
Федерална агенция за защита на природата (BfN), Германия
Министерство на околната среда и водите (МОСВ), България
Зелени Балкани
Натура 2000
Български Български     English English

header
welcome

Задачи на проекта
Общата задача на проекта е да подпомогне компетентните власти в Република България в ускоряване прилагането на Директива 92/43/EEC за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, в частност в планирането, управлението и финансирането чрез Кохезиония/Структурния фондове на ЕС на националната мрежа Натура 2000 – чрез предаване опита на Германия в тези области.
Специфичните задачи саДа допринесе за развитието и укрепването на административния капацитет на национално и регионално ниво за управление на Натура 2000 зоните и прилагане на мерките за предотвратяване разрушаването на предмета на опазване – съгласно чл.6 както и опазването елементите на ландшафта от значение за миграцията, дисперсията и генетичния обмен в растителните и животински популации и видове във връзка с екологичната кохерентност на мрежата Натура 2000;
Да допринесе за подготовката на отговорните администрации да посрещнат задълженията си по докладването към ЕК по Натура 2000;
Укрепване на административния капацитет по отношение финансирането на мрежата Натура 2000,по кохезионните и структурни фондове на ЕС чрез представяне опита на страните членки от ЕС в това направление и обучение на отговорните служители.Целеви групи МОСВ и неговите поделения:
- ИАОС
- Дирекция НСЗП
- Дирекция “Превантивна дейност”
- Дирекция „Кохезионна политика за околна страна”
- РИОСВ
- Дирекции на национални паркове
- Басейнови дирекции и др

Държавна агенция по горите (ДАГ) на национално и регионално ниво
МРРБ
Пилотни общини
НПО
Представители на научната общност
Продължителност на проекта: 06.2009 - 10.2010

Дейност 1: Изработване на обучителната програма: 07 – 08.2009

Дейност 2: Превод и раздаване на материалите: 08.2009 – 01.2010

Дейност 3: Провеждане на обученията: 09.2009 – 03.2010

Дейност 4: Учебно пътуване: 02.2010 – 03.2010

Предаване на краен доклад: 08.2010
Проверка на крайния доклад: 09.2010
Приемане на доклада: 10.2010
Координационни срещи: 07.2009; 09,2009; 04.2010; 07.2010


Дейност 1: Подготовка на обучителни програми
за обученията и семинарите ще бъдат разпечатани и размножени. Анализ на конкретната необходимост от обучение – постигната база, избягване на дублиране и припокриване.
Теми:
1.1 Прилагане на законовите изисквания на чл. 6 на Директивата 92/43/ЕИО (хабитати) - управление на зони от Натура 2000, разработване на прланове за управление и оценка за съвместимост за инвестиционни проекти, планове и програми с препоръки за администрацията. Примерни становища на ЕК и отсъждания на Европейския съд по казуси свързани с Натура 2000;
1.2 Подобряване на екологичната кохерентност (свързаност) на мрежата НАТУРА 2000 - опазване на специфичните елементи на ландшафта подходящи за миграция, разселване и обмен на генетичен материал в растителните и животински популации;
1.3 Изготвяне на доклади към ЕК относно НАТУРА 2000 – представяне на всички необходими доклади с препоръки към администрацията ;
1.4 Финансиране на мрежата НАТУРА 2000 чрез програмата “Life +” – основни принципи и условия;
1.5 Финансиране на мрежата НАТУРА 2000 чрез кохезионните и структурни фондове на ЕС – планиране, подготовка и изпълнение на проекти, приемливи за финансиране дейности и разходи.
Продукти: Обобщение по всяка тема - писмено резюме от около 10 стр. и под формата на презентация по всяка тема (30-40 слайда). Превод и редакция на общо 100 страници Преведените материали
Дейност 2. Изготвяне на практически насоки за прилагане на чл. 6, т.3 и т.4 от Директивата за хабитатите;

2.1. Изработка и публикуване на практически насоки/ръководства за прилагане на чл. 6, т.3 и т.4 от Директивата за хабитатите въз основа на немския опит в тази област и съблюдавайки особеностите на българските правови норми.
Предвидени са разходи за 100 страници превод и редакция

2.2. Превод и публикуване на подходящи документи по предложение/избор на научния координатор, включително немски насоки, наредби за провеждане и заповеди в целевите области, примери за най-добри практики и др.
Максималният брой страници, за които са предвидени средства за превод и редакция, възлиза на 600.

Продукти: Компакт диск, съдържащ всички материали, събрани в рамките на проекта, както и допълнителнаинформация - 1000 копия.Дейност 3: Провеждане на съставените обучителни програми и демонстрация на немския опит – организация и провеждане на семинарите и обученията

3.1 Организация и провеждане на един двудневен семинар, посветен на оценка за съвместимост на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти според чл. 6 на Директивата за хабитатите и за запазване на функционалните връзки в мрежата НАТУРА 2000.
Семинарът е предназначен за представители на държавната администрация – експерти от МОСВ: Дирекция «Превантивна дейност» и Дирекция «НСЗП» и кореспондиращите им структури от РИОСВ.
Продукт: обучени 50 участници
Забележка: Семинарът по подточка 3.1 и двата семинара по подточка 3.2 е планирано да се проведат непосредствено един след друг.

3.2 Организация и провеждане на два двудневни workshop-a (на две места, за предпочитане София и Варна), посветени на провеждането на оценката за съвместимост на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти според чл. 6 на Директивата за хабитатите и за запазване на функционалните връзки в мрежата НАТУРА 2000. Семинарите са предназначени за регистрирани експерти по наредбата за провеждане на ОВОС, представители на научни институции, големи университети и НПО.
Резултат: обучени 60 участници

Забележка: Семинарът по подточка 3.1 и двата семинара по подточка 3.2 е планирано да се проведат непосредствено един след друг.

3.3 Организация и провеждане на един еднодневен семинар за благоприятното консервационно състояние на НАТУРА 2000, мониторинг и докладване пред ЕК по отношение мрежата Натура 2000 – представяне на всички необходими доклади и препоръки за администрацията. Участници: експерти от МОСВ, РИОСВ, ИАОС, научни институти и екологични НПО.
Резултат: обечени 30 участници

3.4 Организация и провеждане на един тридневен семинар посветен на:
управлението на зони от НАТУРА 2000,
изработване на планове за управление,
финансиране на мрежата НАТУРА 2000 и нейното управление - основи и условия за финансиране по програмата "Life +",
кохезионните фондове и структурните фондове на ЕС;
планиране и подготовка на проектни предложения,
идентифициране на допустими дейности и разходи
Участници: експерти от организации бенефициенти по българската ОП ОС - МОСВ, РИОСВ, ДНП и ДПП. Резултат: обучени 50 участници

Дейност 4: Представяне на най-добри практики в целевите области и провеждане на учебно пътуване за експерти от целевите институции

За провеждане на тази дейност ще бъдат избрани немски институции, които имат образцов опит в целевите области. Такива биха били например защитени зони от немската мрежа от европейските структурни или кохезионни фондовНАТУРА 2000, които се отличават с добро управление и в тях вече са проведени няколко оценки за съвместимост по чл. 6 на Директивата за хабитатите. Зони, в които се провеждат проекти, финансирани е, ще бъдат също търсени и предпочитани. По време на учебното пътуване в защитените зони ще бъдат провеждани срещи с представители на институциите или сдруженията, отговорни за управлението им. По време на срещите българските участници ще имат възможност да задават въпроси. Ще бъде обмислено и евентуално посещение на Федералната агенция по природозащита в Бон.

Продукт: 4ма експерти от целевите групи в МОСВ запознати с немския опит по прилагането на Натура 2000.

Този сайт е изработен в рамките на проекта на Зелени Балкани "Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: НАТУРА 2000 - управление и финансиране". Проектът е финансиран от Консултативната програма за подпомагане опазването на околната среда в страните от Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (Advisory Assistance Programme for Environmental Protection in the Countries of Central and Eastern Europe) на Федералното Министерство на околната среда, прироодозащитата и ядрената безопасност на Германия ( German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety).
Виж Зелени Балкани във Facebook