Зелени Балкани
Федерално министерство на околна среда, защита на природата и атомна безопасност, Германия
Федерална агенция по околна среда (UBA), Германия
Федерална агенция за защита на природата (BfN), Германия
Министерство на околната среда и водите (МОСВ), България
Зелени Балкани
Натура 2000
Български Български     English English

header
Основна тема: Оценка за съвместимост с Натура 2000
Подтема: Практически насоки за ОС в България_Опита на Германия и ЕС
Тип на документа: Ръководство
Заглавие на публикацията: Марин, С., Георгиева-Шнел, Т., Димова, Р. (съст.). Практически насоки за прилагане на оценката за съвместимост с Натура 2000, в България - немският опит и правото на ЕС. Прилагане на чл.6(3) и чл. 6(4) от Директива 92/43/ЕЕС, транспонирани в Закона за Биологичното Разнообразие чл.31 – 34а. София, Зелени Балкани, 2010.
Анотация: ПРАКТИЧЕСКИТЕ НАСОКИ са ориентирани към пълния спектър от подходи, методики, тълкувания и примери свързани с Оценката за съвместимост с Натура 2000 – като инструмент за прилагане на Директивата за местообитанията (92/43/ЕЕС).
В отделните глави и части са разгледани:
- Организацията, структурата и методиката на провеждане на оценката за съвместимост в Германия
- Тълкуване на понятието "значително въздействие"
- Тълкуване на понятията "алтернативни решения", "причини от преобладаващ обществен интерес", "компенсиращи мерки" и "кохерентност"
- Оценка за съвместимост на някои типове проекти (мВЕЦ, фотоволтаици, транспортна инфраструктура) в Германия
- Становища на Европейската Комисия по казуси в Германия
- Практика на Европейския Съд във връзка с чл. 6(3) и 6(4)
Изданието е базирано на опита на Германия и ЕС, съобразено с българската специфика. Съдържа както законови и теоретични постановки, така и примери от практиката. В книжното тяло са подбрани и представени най-важните моменти от публикациите, позволяващи да се схване логиката, тълкуването на понятията и насоките на целия процес. Пълната версия на преведените материали е под формата на приложения към Практическите насоки и е записана на цифров носител към изданието.
Към Насоките е приложен диск, който съдържа методически насоки, наръчници, съдебни решения, примери, мултимедийни презентации по широк кръг от теми, касаещи прилагането на Натура 2000 в практиката: управление на зони и местообитания, картиране, подобряване на екологичната кохерентност (свързаност), докладване към ЕК (чл.17 Директива за местообитанията), финансиране чрез кохезионните и структурни фондове на ЕС и др.
Изтегли

Този сайт е изработен в рамките на проекта на Зелени Балкани "Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: НАТУРА 2000 - управление и финансиране". Проектът е финансиран от Консултативната програма за подпомагане опазването на околната среда в страните от Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (Advisory Assistance Programme for Environmental Protection in the Countries of Central and Eastern Europe) на Федералното Министерство на околната среда, прироодозащитата и ядрената безопасност на Германия ( German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety).
Виж Зелени Балкани във Facebook