Зелени Балкани
Федерално министерство на околна среда, защита на природата и атомна безопасност, Германия
Федерална агенция по околна среда (UBA), Германия
Федерална агенция за защита на природата (BfN), Германия
Министерство на околната среда и водите (МОСВ), България
Зелени Балкани
Натура 2000
Български Български     English English

header
Основна тема: Оценка за съвместимост с Натура 2000
Подтема: Обзор
Тип на документа:Презентация
Заглавие на публикацията: Оценка за съвместимост: най-важните неща
Автор на презентацията: Rainold Schaal, Ministry for Food and Rural Areas, Baden-Wuerttemberg
Изтегли
Основна тема: Оценка за съвместимост с Натура 2000
Подтема: Методически
Тип на документа: Презентация
Заглавие на публикацията: Законова и методологична рамка на чл. 6 (3) и чл. 6(4) на Директивата за хабитатите
Автор на презентацията: Rainold Schaal, Ministry for Food and Rural Areas, Baden-Wuerttemberg
Изтегли
Основна тема: Оценка за съвместимост с Натура 2000
Подтема: Методически
Тип на документа: Статия
Заглавие на публикацията: Специализирани изисквания към оценките по член 34 и 35 от Федералния закон за защита на природата - указания за извършване на оценки за съвместимост с предмета и целите на Натура 2000 в практиката. ANL Laufende Spezialbeiträg. 2006.
Анотация: Разгледани са различните етапи на оценката за съвместимост в Германия. Прави се преглед на съществените специализирани изисквания към оценката за съвместимост, разгледани от законодателната им, но преди всичко и от съдържателната и методичната им страна. Успоредно са представени и някои критични точки, както и чести дефицити при прилагането в практиката, които са илюстрирани и с примери. Авторът на доклада, Дирк Бернотат, е служител на Федералната Агенция по природозащита, отдел "Опазване, развитие и устойчиво ползване на природата и ландшафта" и се занимава основно със законовите и научните основи на оценката за съвместимост на планове и програми с целите на НАТУРА 2000, както и с разработване на практически насоки за нейното провеждане.
Изтегли
Основна тема: Оценка за съвместимост с Натура 2000
Подтема: Методически
Тип на документа: Ръководство
Заглавие на публикацията: Установяване на необходимостта от оценка за съвместимост, съгласно § 38 на Закона за защита на природата "Предварителна оценка по Натура 2000", с Формуляр за предварителна оценка по "Натура 2000", в Баден-Вюртемберг. Агенция за опазване на околната среда на провинция Баден-Вюремберг. 2009.
Анотация: Някои провинции са разработили формуляри, които да опростяват и уеднаквяват начина, по който се извършва предварителната оценка за необходимост от ОС. Към формулярите са разработени и подробни указания към попълващите служители на природозащитните служби. Пример за формуляр и указания от провинция Баден-Вюртемберг
Изтегли
Основна тема: Оценка за съвместимост с Натура 2000
Подтема: Методически
Тип на документа: Ръководство
Заглавие на публикацията: Ръководство по Член 6(4) от "Директивата за Хабитатите" 92/43/EEC. Разяснение на понятията: алтернативни решения, основателни причини от най-висок обществен интерес, компенсаторни мерки, цялостна свързаност (кохерентност), становище на Комисията. Европейска Комисия. Януари 2007.
Анотация: Тълкуването на тези термини предизвиква много спорове в България. Станахме свидетели на най-различни интерпретации, някои от които много свободни. Често инвеститори и наетите от тях експерти тълкуват тези понятия повратно – във вреда на консервационната същност на Натура 2000 и във вреда на обществения интерес, какъвто е опазването на Природата. Подобни проблеми среща тълкуването на текстове от Директивата за местообитанията и в другите страни на Европейския съюз. В отговор на това, Европейската Комисия публикува през януари 2007 г. настоящото ръководство, което да изясни съдържанието, което се влага в jepr понятия. Ръководството трябва да се чете заедно с книжката издадена от Европейската Комисия през 2000 г. и озаглавена "Управление на зоните от Натура 2000. Разпоредбите на Член 6 от Директивата за Хабитатите 92/43/EEC". Това ръководство доразвива и замества раздела за Член 6(4) в тази по-ранна публикация.
Изтегли
Основна тема: Оценка за съвместимост с Натура 2000
Подтема: Методически
Тип на документа: Закон в Германия
Заглавие на публикацията: Закон за защитата на природата и поддържането на ландшафтите на Федерална Република Германия. Глава 4 Опазване на определени части от природата и ландшафта. Раздел 1 Кохерентна екологична мрежа и свързване на местообитания; защитени части от природата и ландшафта. Чл. 20 Общи разпоредби, Чл.21 Кохерентна екологична мрежа, свързване на местообитания, Чл.30 Законово защитени местообитания.
Анотация: Избрани текстове от Закона за защитата на природата и поддържането на ландшафтите на Федерална Република Германия.
Изтегли

Този сайт е изработен в рамките на проекта на Зелени Балкани "Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: НАТУРА 2000 - управление и финансиране". Проектът е финансиран от Консултативната програма за подпомагане опазването на околната среда в страните от Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (Advisory Assistance Programme for Environmental Protection in the Countries of Central and Eastern Europe) на Федералното Министерство на околната среда, прироодозащитата и ядрената безопасност на Германия ( German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety).
Виж Зелени Балкани във Facebook