Зелени Балкани
Федерално министерство на околна среда, защита на природата и атомна безопасност, Германия
Федерална агенция по околна среда (UBA), Германия
Федерална агенция за защита на природата (BfN), Германия
Министерство на околната среда и водите (МОСВ), България
Зелени Балкани
Натура 2000
Български Български     English English

header
Основна тема: Оценка за съвместимост с Натура 2000
Подтема: Значимост на въздействието
Тип на документа:Презентация
Заглавие на публикацията: Критерии и примери за определяне на значението на въздействието в оценката за съвместимост
Автор на презентацията: Dirk Bernotat, BfN, Leipzig & Dr. Axel Ssymank, BfN, Gernany
Изтегли
Основна тема: Оценка за съвместимост с Натура 2000
Подтема: Оценка значимостта на въздействието, прагове на значимост - експертни споразумения в Германия
Тип на документа: Доклад
Заглавие на публикацията: Специализирана информационна система и експертни споразумения за определяне на значителността на въздействието в рамките на оценката за съвместимост (ОС) според Директивата за местообитанията. Окончателен доклад към част Експертни споразумения, към юни 2007 г. Проект за оценка за съвместимост в рамките на Плана за изследване на околната среда на Федералното министерство на околната среда, защита на природата и сигурност на реакторите. По поръчка на Федералната служба за защита на природата – FKZ 804 82 004. АCCURA plan - Heiner Lambrecht.
Анотация: На база задълбочен анализ на законовата рамка и наличните данни за находища на природни местообитания и местообитания на видове са разработени и документирани същностните, методологичните и структурните основи и процедурни стъпки за установяване значителността на въздействията по отношение на директна загуба (отнемане) на площ в рамките на процедурата по ОС. В резултат са разработени предложения за експертни споразумения относно прагове на значителност – определени големини на площи за всеки тип местообитание или местообитание на вид, при прекрачването на които даденото въздействие трябва да се смята за значително. Или с други думи – определени са максималните площи, чието отнемане може все още да се толерира и да се смята за допустимо, без това да повлияе на природозащитното състояние на дадения тип местообитание или местообитание на вид, цел на опазване в зоната.
Изтегли
Основна тема: Оценка за съвместимост с Натура 2000
Подтема: Потенциални значителни въздействия върху различни местообитания
Тип на документа: Ръководство
Заглавие на публикацията: Отрицателни въздействия върху зоните по Директивата за местообитанията – въздействия, мерки за опазване и развитие на типове природни местообитания и местообитания на видове за прилагане изискванията на Директивата за местообитанията в Баден-Вюртемберг. Агенция за опазване на околната среда на провинция Баден-Вюремберг, 2002.
Анотация: Наръчникът е предвиден да послужи като ръководство и помощно средство за планиране в работата на общини, държавни институции, съюзи, ползватели (селско и горско стопанство, рибарство), консултантски фирми, но и на стопански предприятия, занаятчийски сдружения, частни лица и др. Освен конкретни примери за принципни значителни и незначителни въздействия за всеки отделен тип местообитание или вид от Приложения I и II на Директивата за местообитанията, в наръчника се посочват и принципни подходящи мерки за опазване и развитие (отново за всеки отделен тип или вид). От ръководството са преведени текстовете за срещащите се и в България 34 природни местообитания и 32 растителни и животински вида.
Изтегли

Този сайт е изработен в рамките на проекта на Зелени Балкани "Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: НАТУРА 2000 - управление и финансиране". Проектът е финансиран от Консултативната програма за подпомагане опазването на околната среда в страните от Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (Advisory Assistance Programme for Environmental Protection in the Countries of Central and Eastern Europe) на Федералното Министерство на околната среда, прироодозащитата и ядрената безопасност на Германия ( German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety).
Виж Зелени Балкани във Facebook