Зелени Балкани
Федерално министерство на околна среда, защита на природата и атомна безопасност, Германия
Федерална агенция по околна среда (UBA), Германия
Федерална агенция за защита на природата (BfN), Германия
Министерство на околната среда и водите (МОСВ), България
Зелени Балкани
Натура 2000
Български Български     English English

header
Основна тема: Оценка за съвместимост с Натура 2000
Подтема: Специфична ОС с Натура 2000
Тип на документа:Презентация
Заглавие на публикацията: Примери за малки проекти (строителство на сгради, извличане на инертни материали и др. )
Автор на презентацията: Dr. Ulrich Mierwald, Kieler Institut for Landscape Ecology, Germany
Изтегли
Основна тема: Оценка за съвместимост с Натура 2000
Подтема: Специфична ОС с Натура 2000 (Соларни системи)
Тип на документа: Презентация
Заглавие на публикацията: Оценки за съвместимост на соларни системи в Германия
Автор на презентацията: Dr. Dieter Günnewig, Bosch & Partner GmbH, Germany
Изтегли
Основна тема: Оценка за съвместимост с Натура 2000
Подтема: Специфична ОС с Натура 2000 (Соларни системи)
Тип на документа: Ръководство
Заглавие на публикацията: Научни природозащитни методи за оценка на фотоволтаични паркове. Проект FKZ 805 82 027, финален доклад януари 2006. Федералната агенция за защита на природата (BfN), 2009.
Анотация: През 2004 г. във Германия е приет Федерален закон за възобновимите енергийни източници, който прави възможно инсталирането на фотоволтаични системи на определени открити площи. До този момент производството на енергия от такива съоръжения в Германия не е от особено значение за опазването на природата и за ползването на земите, тъй като соларните клетки се инсталират само върху покриви на сгради. От 2004 г. насам значението на такива енергийни източници постоянно расте заедно с големината на инсталациите и заеманите от тях площи. Направен е преглед на възможните въздействия на фотоволтаичните системи, разположени върху открити площи (ФВСОП), върху природата и ползването на земите. Освен това са проучени обхвата на въздействието върху определени местообитания и групи животни и върху ландшафта. Показани са опорните точки за по-нататъшно научно обосновано опазване на природата.
Изтегли
Основна тема: Оценка за съвместимост с Натура 2000
Подтема: Специфична ОС с Натура 2000 (ВЕЦ)
Тип на документа: Презентация
Заглавие на публикацията: Оценки за съвместимост на мини ВЕЦ в Германия
Автор на презентацията: Dr. Dieter Günnewig, Bosch & Partner GmbH, Germany
Изтегли
Основна тема: Оценка за съвместимост с Натура 2000
Подтема: Специфична ОС с Натура 2000 (ВЕЦ)
Тип на документа: Ръководство
Заглавие на публикацията: Необходимо минимално количество на оттока в обезводнени речни участъци, чиито води са отклонени към ВЕЦ. Основна информация, изчисляване и примери. Агенция за опазване на околната среда на провинция Баден-Вюремберг. 2005.
Анотация: Третира проблемите с обезводняването на реките заради идграждането на ВЕЦ. Ръководството има отношение към с осигуряването на хидравлична непрекъсваемост за миграцията на животни в течащи води. Изданието е изключително богато илюстрирано с фигури и снимки, които онагледяват перфектно обясненото в текста. Има и няколко примера с конкретни ВЕЦ, където са проиграни теоретичните постановки описани в Насоките. Много добре е представена система за контрол на водните нива.
Изтегли
Основна тема: Оценка за съвместимост с Натура 2000
Подтема: Специфична ОС с Натура 2000 (ВЕЦ)
Тип на документа: Ръководство
Заглавие на публикацията: Проходимост за животни в течащи води. Указания част 1 - Основи. Агенция за опазване на околната среда на провинция Баден-Вюремберг. 2005.
Анотация: Естествените, типични характеристики на реките бяха променени в последните столетия чрез разнообразно ползване като напр., ВЕЦ, андигиране за защита от наводнения и др. Много течащи водоеми са коригирани, изместени, хванати чрез дънни и брегови укрепвания и преградени. В резултат от водовземане в някои случаи речните легла остават обезводнени. Заедно с обедняването на многообразието на водните структури, силно се повлияват или прекъсват естествените връзки в речната мрежа. Така на много места се въздейства върху ценни за водната фауна и флора местообитания, като те частично биват разрушавани. Възможността за мигриране в течащите води, жизнено важна за оцеляване на видове от водната фауна, липсва или е силно ограничена. Проходимостта на течащите води има огромно значение за съхраняването и възстановяването на естествените условия в богатите на видове водни екосистеми. Проходимостта е един от важните критерии на въведените правила в европейската Рамкова директива за водите. Успоредно с изискванията на рибите като индикаторни организми за оценка на екологичното състояние на водните тела, се разясняват и тези на бентосните организми, както и на сухоземните животни и на тези, характерни за екотона вода-суша. В приложение 2 са обобщени изискванията за проходимост на индикаторните видове риби. Представени са многообразните строителни съоръжения и тяхното първично въздействие като трайни прегради пред рибната миграция и се дискутира проблема с укрепването на бреговете и дъното, вкл. дълбочинната ерозия при страничната проходимост. Разясняват се породените от ползването последващи ефекти (вторични въздействия) като напр. от водоползване и преграждане. На основа на сравнението между предходно и последващо състояние и подбрани примери, се показва цялото разнообразие от възможности за премахване на съществуващи напречни прегради и за създаване на коридори при строителни съоръжения за заобикаляне на напречните прегради. В края се описва, какви недостатъци могат да възникнат при съоръженията в помощ на проходимостта и как е възможно да се извършва контрол и оценка на проходимостта.
Изтегли
Основна тема: Оценка за съвместимост с Натура 2000
Подтема: Специфична ОС с Натура 2000 (Пътна инфраструктура)
Тип на документа:Презентация
Заглавие на публикацията: Оценка за съвместимост на пътни проекти с птиците
Автор на презентацията: Dr.Annick Garniel, Kieler Institut fuer Landscape Ecology, Germany
Изтегли
Основна тема: Оценка за съвместимост с Натура 2000
Подтема: Специфична ОС с Натура 2000 (Пътна инфраструктура)
Тип на документа: Ръководство
Заглавие на публикацията: Методически насоки за оценка на въздействието на транспортната инфраструктура, значително засягаща зони от НАТУРА 2000 (Август 2004); Предложение за методи и форми за представяне на оценката за съвместимост (ОС) съгласно Директивата за птиците и Директивата за природните местообитания. Изготвено за Министерство на транспорта, жилищното строителство и градското планиране на Федерална Република Германия.
Анотация: Много добър пример за интегриране на ОС в секторните политики - транспортната инфраструктура. Министерството на транспорта, жилищното строителство и градското планиране на Федерална Република Германия.е преценило, че урегулирането на процеса чрез разясняване как да се спазват правилата ще е в услуга на бизнеса и управителите от сектора. Ръководството е организирано в няколко части, които общо можем да охарактеризираме като "теоретична част" и "практическа част". В теоретичната част се обясняват текстовете от Директивата за местообитанията и съответстващите им текстове транспонирани в немското законодателство. Практическата част е съставена от т.н. "тематични листове". Информацията е групирана в 10 теми, по които са разписни общо 60 тематични листа. Те обхващат напълно всички аспекти на Натура 2000 и казусите, които възникват в практиката. Самите тематични листове са представени на 3 нива на подробност: - Първото ниво е "кратко съдържание" (опис), който публикуваме по-долу. Той е подходящ за хора, занимаващи се с политически решения. Прочитането му ще им даде представа за обхвата на информацията и всички аспекти, които трябва да се имат предвид при ОС; - Второто ниво е "подробно съдържание" на тематичните листове. В него за всяко едно заглавие е даден списък от стъпки/аспекти, които да се следват. То е много полезно за хората, взимащи управленски решения. Така, без да навлизат в същинските подробности, могат да придобият представа какъв обем от работа трябва да се извърши по ОС и какъв е обхватът на въпросите, на които трябва да се отговори. Подробното съдържание е полезно и за експертите, изготвящи/проверяващи ОС, защото може да им служи като конспект, по който се изгражда оценката - Третото ниво е нивото на тематичният лист (1 – 60). Включва подробното описание на всяка тема. Може да служи за обучението на експерти, които тепърва се "сблъскват" с ОС, и да подпомага самото писане и оформяне на ОС. Бяха подбрани и преведени двадесет и два от всички 60 тематични листове - тези с по-голямо значение за прилагането на ОС в България (повдигнатите по-долу в текста).
Изтегли
Основна тема: Оценка за съвместимост с Натура 2000
Подтема: Специфична ОС с Натура 2000 (Вятърни генератори)
Тип на документа:Презентация
Заглавие на публикацията: Оценки за съвместимост на вятърни паркове в Германия
Автор на презентацията: Dr.Annick Garniel, Kieler Institut fuer Landscape Ecology, Germany
Изтегли
Основна тема: Оценка за съвместимост с Натура 2000
Подтема: Специфична ОС с Натура 2000 (Гори)
Тип на документа:Презентация
Заглавие на публикацията: Оценка за съвместимост на лесоустройствени планове
Автор на презентацията: Rainold Schaal, Ministry for Food and Rural Areas, Baden-Wuerttemberg
Изтегли

Този сайт е изработен в рамките на проекта на Зелени Балкани "Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: НАТУРА 2000 - управление и финансиране". Проектът е финансиран от Консултативната програма за подпомагане опазването на околната среда в страните от Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (Advisory Assistance Programme for Environmental Protection in the Countries of Central and Eastern Europe) на Федералното Министерство на околната среда, прироодозащитата и ядрената безопасност на Германия ( German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety).
Виж Зелени Балкани във Facebook