Зелени Балкани
Федерално министерство на околна среда, защита на природата и атомна безопасност, Германия
Федерална агенция по околна среда (UBA), Германия
Федерална агенция за защита на природата (BfN), Германия
Министерство на околната среда и водите (МОСВ), България
Зелени Балкани
Натура 2000
Български Български     English English

header
Основна тема: Оценка за съвместимост с Натура 2000
Подтема: Становище на ЕК и Решение на Съда на Европейския съюз
Тип на документа: Презентация
Заглавие на публикацията: Примери за решения на комисията и европейския съд
Автор на презентацията: Dr. Ulrich Mierwald, Kieler Institut for Landscape Ecology, Germany
Изтегли
Основна тема: Оценка за съвместимост с Натура 2000
Подтема: Становище на ЕК по чл. 6.4 Директива 92/43/ЕЕС
Тип на документа: Становище на ЕК
Заглавие на публикацията: СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ от 18 декември 1995 за пресичането на долината Пиин (Peene) (Германия) от планираната магистрала A 20 съгласно Член 6 (4) на Директива 92/43/EEC за опазването на природните местообитания както и на дивата фауна и флора (96/15/EC)
Анотация: Становище на Европейската комисия, по възникнал в Германия казус, във връзка с прилагането на чл. 6(4) от Директива 92/43/ЕЕС. Втората подточка на Член 6(4) на Директива 92/43/ЕЕС предвижда специално процедиране винаги когато планът или проектът касае зона, съдържаща приоритетни хабитати и/или видове, и може да засегне тези приоритетни хабитати и/или видове. Реализирането на планове или проекти, които могат негативно да повлияят тези зони може да бъде обосновано само ако възникналите причини от първостепенен обществен интерес са съображения за човешкото здраве, обществената сигурност или благоприятни въздействия върху околната среда, или ако, преди да се даде одобрение на плана или проекта, Комисията излезе със становище за предвижданата инициатива. По своята същност, становището на Европейската Комисия не е акт със задължителни правни последици. Националните власти могат да не се съобразят с него и да решат да изпълнят плана или проекта, дори и становището да е отрицателно. Все пак в такъв случай е нормално да се очаква решението да отрази аргументите на Комисията и да обясни защо нейното становище не е взето предвид. Във всички случаи Комисията може да прецени дали изпълнението на плана или проекта е в съответствие с изискванията на законодателството на Общността и, ако е необходимо, да заведе съответните съдебни действия.
Изтегли
Основна тема: Оценка за съвместимост с Натура 2000
Подтема: Становище на ЕК по чл. 6.4 Директива 92/43/ЕЕС
Тип на документа: Становище на ЕК
Заглавие на публикацията: СТАНОВИЩЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТ 24/04/2003 предоставено по искане на Германия съгласно Чл. 6(4) подточка 2 на Директива 92/43/EEC от 21 май 1992 за опазването на природните местообитания както и на дивите животни и растения, относно създаването на нова индустриална и търговска зона Зигерланд ("Siegerland") в бившия военен полигон Трупбах (Trupbach) в околностите на Зиген/Фройденберг (Северен Рейн-Вестфалия) (Siegen/Freudenberg (North Rhine-Westfalia)
Анотация: Становище на Европейската комисия, по възникнал в Германия казус, във връзка с прилагането на чл. 6(4) от Директива 92/43/ЕЕС. Втората подточка на Член 6(4) на Директива 92/43/ЕЕС предвижда специално процедиране винаги когато планът или проектът касае зона, съдържаща приоритетни хабитати и/или видове, и може да засегне тези приоритетни хабитати и/или видове. Реализирането на планове или проекти, които могат негативно да повлияят тези зони може да бъде обосновано само ако възникналите причини от първостепенен обществен интерес са съображения за човешкото здраве, обществената сигурност или благоприятни въздействия върху околната среда, или ако, преди да се даде одобрение на плана или проекта, Комисията излезе със становище за предвижданата инициатива. По своята същност, становището на Европейската Комисия не е акт със задължителни правни последици. Националните власти могат да не се съобразят с него и да решат да изпълнят плана или проекта, дори и становището да е отрицателно. Все пак в такъв случай е нормално да се очаква решението да отрази аргументите на Комисията и да обясни защо нейното становище не е взето предвид. Във всички случаи Комисията може да прецени дали изпълнението на плана или проекта е в съответствие с изискванията на законодателството на Общността и, ако е необходимо, да заведе съответните съдебни действия.
Изтегли

Този сайт е изработен в рамките на проекта на Зелени Балкани "Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: НАТУРА 2000 - управление и финансиране". Проектът е финансиран от Консултативната програма за подпомагане опазването на околната среда в страните от Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (Advisory Assistance Programme for Environmental Protection in the Countries of Central and Eastern Europe) на Федералното Министерство на околната среда, прироодозащитата и ядрената безопасност на Германия ( German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety).
Виж Зелени Балкани във Facebook