Зелени Балкани
Федерално министерство на околна среда, защита на природата и атомна безопасност, Германия
Федерална агенция по околна среда (UBA), Германия
Федерална агенция за защита на природата (BfN), Германия
Министерство на околната среда и водите (МОСВ), България
Зелени Балкани
Натура 2000
Български Български     English English

header
Основна тема: Съд на Европейския съюз
Подтема: Съдебни решения относно казуси за природата
Тип на документа:Съдебни решения
Заглавие на публикацията: Казуси свързани с природа и биоразнообразие, решения на Съд на Европейския съюз. Европейска Комисия, 2006.
Анотация: Прилагането на Директивата за опазване на дивите птици (79/409/ЕЕС) и на Директивата за опазване на местообитанията (92/43/ЕЕС) предизвикват различни тълкувания. За да подпомогне разрешаването на възникналите разногласия и въз основа на възникналите казуси Европейската Комисия през годините разработва ръководства, които да представят тълкуването на Комисията. Въпреки това продължават да съществуват несъгласия и интерпретации различни от тези на Европейската Комисия. В такива случаи като окончателна стъпка се стига до дела в Съда на Европейския съюз и произнасянето му по казуса. Както е видно от практиката на Съда на Европейския Съюз разглеждани са дела по казуси възникнали от спорната интерпретация на почти всички членове на Директивата за местообитанията. Решението на Съда на Европейския Съюз е задължително за изпълнение и се разпростира върху всички страни от ЕС. Съда може да наложи ежедневни глоби, които имат много силен стимулиращ ефект за бързо изпълнение на неговите решения. Затова познаването и РАЗБИРАНЕТО на решенията на Съда на Европейския съюз е жизнено важно за избягването на грешките допуснати от вече осъдените държавите членки и ПЕСТИ СРЕДСТВА НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ за плащане на налаганите глоби.
Изтегли

Този сайт е изработен в рамките на проекта на Зелени Балкани "Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: НАТУРА 2000 - управление и финансиране". Проектът е финансиран от Консултативната програма за подпомагане опазването на околната среда в страните от Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (Advisory Assistance Programme for Environmental Protection in the Countries of Central and Eastern Europe) на Федералното Министерство на околната среда, прироодозащитата и ядрената безопасност на Германия ( German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety).
Виж Зелени Балкани във Facebook