Зелени Балкани
Федерално министерство на околна среда, защита на природата и атомна безопасност, Германия
Федерална агенция по околна среда (UBA), Германия
Федерална агенция за защита на природата (BfN), Германия
Министерство на околната среда и водите (МОСВ), България
Зелени Балкани
Натура 2000
Български Български     English English

header
Основна тема: Екологична кохерентност на Натура 2000
Подтема: Методически
Тип на документа:Презентация
Заглавие на публикацията: Мерки за подобряване на кохерентността в мрежата Натура 2000
Автор на презентацията: Dr. Axel Ssymank, BfN, Gernany
Изтегли
Основна тема: Екологична кохерентност на Натура 2000
Подтема: Методически
Тип на документа: Статия
Заглавие на публикацията: Аксел Симанк, Сандра Балцер, Карин Улрих. 2006. Екологични мрежи и кохерентност според чл.10 от Директивата за местообитанията. Резултати от международен практически семинар на остров Вилм.
Анотация: Екологичната кохерентност на защитените зони е ключов елемент за постигането на целта за поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие. Статията прави обзор на понятието екологична кохерентност в контекста на Директива 92/43/ЕЕС. Представени са методически насоки за прилагане на концепцията в практиката. Например, една от идентифицираните краткосрочни цели е: страните-членки да преценят ефекта от съществуващи или планирани бариери, създадени от човека, в и извън зоните по Натура 2000 (включително тези, които са съществували преди прилагането на Директивата за местообитанията и поради това не са били подложени на оценка по чл. 6), особено ако те водят до висока смъртност на видовете. Техните влияния трябва по възможност да се ограничат.
Изтегли
Основна тема: Екологична кохерентност на Натура 2000
Подтема: Методически
Тип на документа: Статия
Заглавие на публикацията: Даниел Фукс, Керстен Хенел, Йенс Йесбергер, Астрид Липски, Хайнрих Рек, Михаел Райх, Йенс Захтелебен, Петер Финк и Уве Рикен. 2007. Национално значими територии за кохерентната екологична мрежа. Федерална служба за защита на природата, гр. Бон
Анотация: Методика и ГИС алгоритми за избор на територии за кохерентната екологична мрежа и на райони, в които да бъдат търсени подходящи площи за кохерентната екологична мрежата Представени са получените резултати (карти) от прилагането на критериите за определяне на площи за кохерентната екологична мрежа в горите, в откритите пространства, по поречията на реките, идентифицираните райони, в които да бъдат търсени подходящи площи за свързване
Изтегли
Основна тема: Екологична кохерентност на Натура 2000
Подтема: Методически
Тип на документа: Статия
Заглавие на публикацията: Петер Финк, Уве Рикен, Карин Улрих. 2005. Европейски измерения на екологичната мрежа в Германия. Федерална служба за защита на природата, гр. Бон
Анотация: Създаването на свързани екологични структури в ландшафта, пресичащи границите на провинциите и държавите, е основно изискване на природозащитата. Статията рзглежда както въпросите за създаване на екологична кохеренттност между отделните Федерални провинции на Германия, така и на трансграничните допирни точки (сърцевинни зони и коридори). Направена е карта и описание на идентифицираните такива по границите на Германия
Изтегли

Този сайт е изработен в рамките на проекта на Зелени Балкани "Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: НАТУРА 2000 - управление и финансиране". Проектът е финансиран от Консултативната програма за подпомагане опазването на околната среда в страните от Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (Advisory Assistance Programme for Environmental Protection in the Countries of Central and Eastern Europe) на Федералното Министерство на околната среда, прироодозащитата и ядрената безопасност на Германия ( German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety).
Виж Зелени Балкани във Facebook