Зелени Балкани
Федерално министерство на околна среда, защита на природата и атомна безопасност, Германия
Федерална агенция по околна среда (UBA), Германия
Федерална агенция за защита на природата (BfN), Германия
Министерство на околната среда и водите (МОСВ), България
Зелени Балкани
Натура 2000
Български Български     English English

header
Основна тема: Управление на Натура 2000
Подтема: Обзор
Тип на документа:Презентация
Заглавие на публикацията: НАТУРА 2000 в Германия – въведение
Автор на презентацията: Dr. Axel Ssymank, BfN, Gernany
Изтегли
Основна тема: Управление на Натура 2000
Подтема: Изискванията в Германия
Тип на документа:Презентация
Заглавие на публикацията: Изисквания за управлението на НАТУРА 2000 зоните и ситуацията в Германия
Автор на презентацията: Dr. Axel Ssymank, BfN, Gernany
Изтегли
Основна тема: Управление на Натура 2000
Подтема: Планове за управление
Тип на документа: Формуляр
Заглавие на публикацията: Чек-лист за разработка на планове за управление
Автор на презентацията: Dr. Axel Ssymank, BfN, E. Schröder & G. Ellwanger, BfN
Изтегли
Основна тема: Управление на Натура 2000
Подтема: Методически
Тип на документа: Статия
Заглавие на публикацията: ГЬОЦ ЕЛВАНГЕР, ЕКХАРД ШРЬОДЕР, АКСЕЛ СИМАНК, ГР. БОН. 2005. Изисквания и препоръки към планиране на управлението в защитени зони от Натура 2000 в Германия. Федерална служба за защита на природата, гр. Бон
Анотация:Управлението на зоните обхваща не само изготвянето на планове за управление, включващи базисни елементи като например определянето на целите на опазване и развитие и планирането на мерки. Също толкова важни са участието на хората, извършващи стопанска дейност в тези зони, на организациите и местното население при изготвянето и прилагането на плана за управление, осигуряването на финансиране за предложените мерки, както и контролът на резултатите.
В тази статия са представени изискванията към управлението на зоните от Натура 2000 (основно зоните по Директива 92/43/ЕЕС) в Германия. Тук на преден план като инструмент стои планът за управление, като са включени и препоръки към подхода при изготвянето на плановете за управление. Направен е обзор на аспектите имащи отношение с изготвянето на плана за управление:
- Методика на картиране и оценяване
- Цели на опазване и развитие
- Разрешаване на конфликти между различните природозащитни цели
- Допускане на динамични процеси
- Процес на обществено участие
Изтегли
Основна тема: Управление на Натура 2000
Подтема: Планове за управление
Тип на документа: Презентация
Заглавие на публикацията: Развитие и ръководене процеса на планиране на управлението на Натура 2000-зони в Баден-Вюртемберг
Автор на презентацията: Gudrun Biewald, Service of Environment, Measurements and Nature Conservation of Baden-Wuertemberg, Gernany
Изтегли
Основна тема: Управление на Натура 2000
Подтема: Планове за управление
Тип на документа: Презентация
Заглавие на публикацията: Пример за план за управление в Баден-Вюртемберг
Автор на презентацията: Gudrun Biewald, Service of Environment, Measurements and Nature Conservation of Baden-Wuertemberg, Gernany
Изтегли
Основна тема: Управление на Натура 2000
Подтема: Планове за управление
Тип на документа: Презентация
Заглавие на публикацията: Примери за управление на места от мрежата НАТУРА 2000 в Германия
Автор на презентацията: Gudrun Biewald, Service of Environment, Measurements and Nature Conservation of Baden-Wuertemberg, Gernany
Изтегли
Основна тема: Управление на Натура 2000
Подтема: Планове за управление
Тип на документа: Презентация
Заглавие на публикацията: Управление на НАТУРА 2000 зони в Тюрингия
Автор на презентацията: Edgar Reisinger, Agency of Environment and Geology of Thuringia, Germany
Изтегли

Този сайт е изработен в рамките на проекта на Зелени Балкани "Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: НАТУРА 2000 - управление и финансиране". Проектът е финансиран от Консултативната програма за подпомагане опазването на околната среда в страните от Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (Advisory Assistance Programme for Environmental Protection in the Countries of Central and Eastern Europe) на Федералното Министерство на околната среда, прироодозащитата и ядрената безопасност на Германия ( German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety).
Виж Зелени Балкани във Facebook