Зелени Балкани
Федерално министерство на околна среда, защита на природата и атомна безопасност, Германия
Федерална агенция по околна среда (UBA), Германия
Федерална агенция за защита на природата (BfN), Германия
Министерство на околната среда и водите (МОСВ), България
Зелени Балкани
Натура 2000
Български Български     English English

header
изтегли Основна тема: Управление на Натура 2000
Подтема: Управление на природни местообитания
Тип на документа: Ръководство
Заглавие на публикацията: Zaghi D. 2008. Управление на местообитания от Натура 2000. 4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества. Европейска комисия.
Анотация: Описани са основните подтипове на местообитанието и характерните видове. Посочени са взаимно свързаните местообитания, за които настоящото ръководство също може да бъде приложимо. Идентифицираните за местообитанието заплахи могат да бъдат използвани при ОС - за взимане на решение по отношение на значимостта на въздействието, което те представляват за местообитанието. Основната част от ръководството е ориентирана към препоръките за управление, които да подържат или възстановят благоприятното природозащитно състояние на местообитанието и приблизителните разходи за тяхното прилагане.
Изтегли
изтегли Основна тема: Управление на Натура 2000
Подтема: Управление на природни местообитания
Тип на документа: Ръководство
Заглавие на публикацията: Garcia-Gonzalez R. 2008. Управление на местообитания от Натура 2000. 6170 Алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества. Европейска комисия.
Анотация: Описани са основните подтипове на местообитанието и характерните видове. Посочени са взаимно свързаните местообитания, за които настоящото ръководство също може да бъде приложимо. Идентифицираните за местообитанието заплахи могат да бъдат използвани при ОС - за взимане на решение по отношение на значимостта на въздействието, което те представляват за местообитанието. Основната част от ръководството е ориентирана към препоръките за управление, които да подържат или възстановят благоприятното природозащитно състояние на местообитанието и приблизителните разходи за тяхното прилагане.
Изтегли
изтегли Основна тема: Управление на Натура 2000
Подтема: Управление на природни местообитания
Тип на документа: Ръководство
Заглавие на публикацията: Calaciura B & Spinelli O. 2008. Управление на местообитания от Натура 2000. 6210 Полуестествени сухи тревни съобщества (Festuco-Brometalia). Европейска комисия.
Анотация: Описани са основните подтипове на местообитанието и характерните видове. Посочени са взаимно свързаните местообитания, за които настоящото ръководство също може да бъде приложимо. Идентифицираните за местообитанието заплахи могат да бъдат използвани при ОС - за взимане на решение по отношение на значимостта на въздействието, което те представляват за местообитанието. Основната част от ръководството е ориентирана към препоръките за управление, които да подържат или възстановят благоприятното природозащитно състояние на местообитанието и приблизителните разходи за тяхното прилагане.
Изтегли
изтегли Основна тема: Управление на Натура 2000
Подтема: Управление на природни местообитания
Тип на документа: Ръководство
Заглавие на публикацията: San Miguel A. 2008. Управление на местообитания от Натура 2000. 6220 * Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea. Европейска комисия.
Анотация: Описани са основните подтипове на местообитанието и характерните видове. Посочени са взаимно свързаните местообитания, за които настоящото ръководство също може да бъде приложимо. Идентифицираните за местообитанието заплахи могат да бъдат използвани при ОС - за взимане на решение по отношение на значимостта на въздействието, което те представляват за местообитанието. Основната част от ръководството е ориентирана към препоръките за управление, които да подържат или възстановят благоприятното природозащитно състояние на местообитанието и приблизителните разходи за тяхното прилагане.
Изтегли
изтегли Основна тема: Управление на Натура 2000
Подтема: Управление на природни местообитания
Тип на документа: Ръководство
Заглавие на публикацията: Galvánek D. & Janák M. 2008. Управление на местообитания от Натура 2000. 6230 *Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините. Европейска комисия.
Анотация: Описани са основните подтипове на местообитанието и характерните видове. Посочени са взаимно свързаните местообитания, за които настоящото ръководство също може да бъде приложимо. Идентифицираните за местообитанието заплахи могат да бъдат използвани при ОС - за взимане на решение по отношение на значимостта на въздействието, което те представляват за местообитанието. Основната част от ръководството е ориентирана към препоръките за управление, които да подържат или възстановят благоприятното природозащитно състояние на местообитанието и приблизителните разходи за тяхното прилагане.
Изтегли
изтегли Основна тема: Управление на Натура 2000
Подтема: Управление на природни местообитания
Тип на документа: Ръководство
Заглавие на публикацията: Šeffer J., Janák M. & Šefferová Stanová V. 2008. Управление на местообитания от Натура 2000. 6440 Алувиални ливади от съюза Cnidion dubii в речните долини. Европейска комисия.
Анотация: Описани са основните подтипове на местообитанието и характерните видове. Посочени са взаимно свързаните местообитания, за които настоящото ръководство също може да бъде приложимо. Идентифицираните за местообитанието заплахи могат да бъдат използвани при ОС - за взимане на решение по отношение на значимостта на въздействието, което те представляват за местообитанието. Основната част от ръководството е ориентирана към препоръките за управление, които да подържат или възстановят благоприятното природозащитно състояние на местообитанието и приблизителните разходи за тяхното прилагане.
Изтегли
изтегли Основна тема: Управление на Натура 2000
Подтема: Управление на природни местообитания
Тип на документа: Ръководство
Заглавие на публикацията: Thauront M. & Stallegger M. 2008. Управление на местообитания от Натура 2000. 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum. Европейска комисия.
Анотация: Описани са основните подтипове на местообитанието и характерните видове. Посочени са взаимно свързаните местообитания, за които настоящото ръководство също може да бъде приложимо. Идентифицираните за местообитанието заплахи могат да бъдат използвани при ОС - за взимане на решение по отношение на значимостта на въздействието, което те представляват за местообитанието. Основната част от ръководството е ориентирана към препоръките за управление, които да подържат или възстановят благоприятното природозащитно състояние на местообитанието и приблизителните разходи за тяхното прилагане.
Изтегли
изтегли Основна тема: Управление на Натура 2000
Подтема: Управление на природни местообитания
Тип на документа: Ръководство
Заглавие на публикацията: Zaghi D. 2008. Управление на местообитания от Натура 2000. 9530 * Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор. Европейска комисия.
Анотация: Описани са основните подтипове на местообитанието и характерните видове. Посочени са взаимно свързаните местообитания, за които настоящото ръководство също може да бъде приложимо. Идентифицираните за местообитанието заплахи могат да бъдат използвани при ОС - за взимане на решение по отношение на значимостта на въздействието, което те представляват за местообитанието. Основната част от ръководството е ориентирана към препоръките за управление, които да подържат или възстановят благоприятното природозащитно състояние на местообитанието и приблизителните разходи за тяхното прилагане.
Изтегли

Този сайт е изработен в рамките на проекта на Зелени Балкани "Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: НАТУРА 2000 - управление и финансиране". Проектът е финансиран от Консултативната програма за подпомагане опазването на околната среда в страните от Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (Advisory Assistance Programme for Environmental Protection in the Countries of Central and Eastern Europe) на Федералното Министерство на околната среда, прироодозащитата и ядрената безопасност на Германия ( German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety).
Виж Зелени Балкани във Facebook