Зелени Балкани
Федерално министерство на околна среда, защита на природата и атомна безопасност, Германия
Федерална агенция по околна среда (UBA), Германия
Федерална агенция за защита на природата (BfN), Германия
Министерство на околната среда и водите (МОСВ), България
Зелени Балкани
Натура 2000
Български Български     English English

header
изтегли Основна тема: Докладване на ЕК за Натура 2000
Подтема: Картиране на местообитания
Тип на документа:Презентация
Заглавие на публикацията: Картиране на хабитати
Автор на презентацията: Dr. Frank Zimmermann, State Office of Environment Brandenburg, Germany
Изтегли
изтегли Основна тема: Докладване на ЕК за Натура 2000
Подтема: Природозащитно състояние
Тип на документа:Презентация
Заглавие на публикацията: Консервационен статус
Автор на презентацията: Dr. Joerg Petermann, Germany
Изтегли
изтегли Основна тема: Докладване на ЕК за Натура 2000
Подтема: Нужда от картиране за мониторинга по члt. 11 от Директива 92/43/EEC
Тип на документа: Презентация
Заглавие на публикацията: Мониторинга в НАТУРА 2000, съгласно чл.11 от Директивата за хабитатите
Автор на презентацията: Dr. Joerg Petermann & Dr. Axel Ssymank, BfN, Germany
Изтегли
изтегли Основна тема: Докладване на ЕК за Натура 2000
Подтема: Докладване по чл. 17 Директива 92/43/EEC
Тип на документа: Презентация
Заглавие на публикацията: Докладването във връзка с чл. 17 от Директивата за хабитатите на ЕС
Автор на презентацията: Dr. Axel Ssymank, BfN, Gernany
Изтегли
изтегли Основна тема: Докладване на ЕК за Натура 2000
Подтема: Докладване по чл. 17 Директива 92/43/EEC
Тип на документа: Презентация
Заглавие на публикацията: Докладването във връзка с чл. 17 от Директивата за хабитатите на ЕС - за видове
Автор на презентацията: Dr. Frank Zimmermann, State Office of Environment Brandenburg, Germany
Изтегли

Този сайт е изработен в рамките на проекта на Зелени Балкани "Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: НАТУРА 2000 - управление и финансиране". Проектът е финансиран от Консултативната програма за подпомагане опазването на околната среда в страните от Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (Advisory Assistance Programme for Environmental Protection in the Countries of Central and Eastern Europe) на Федералното Министерство на околната среда, прироодозащитата и ядрената безопасност на Германия ( German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety).
Виж Зелени Балкани във Facebook