Зелени Балкани
Федерално министерство на околна среда, защита на природата и атомна безопасност, Германия
Федерална агенция по околна среда (UBA), Германия
Федерална агенция за защита на природата (BfN), Германия
Министерство на околната среда и водите (МОСВ), България
Зелени Балкани
Натура 2000
Български Български     English English

header
изтегли Основна тема: Картиране
Подтема: Картиране за ПУ (чл.t.6.2), мониторинг (чл.11) и докладване (чл.17) по Директива 92/43/EEC
Тип на документа:Ръководство
Заглавие на публикацията: Ръководство за създаване на Планове за управление на зони от Натура 2000 в Баден-Вюртемберг. Версия 1.2. Агенция за опазване на околната среда на провинция Баден-Вюремберг, 2009.
Анотация: Необходимите за плана за управление данни за наличието на типовете местообитания и видовете могат да бъдат от полза и за мониторинга по чл. 11 и за задължението за докладване по чл. 17, както и за оценяването на планове и проекти в рамките на оценка за съвместимост по чл. 6 на Директива 92/43/ЕЕС.
Преведени са 60 страници от Част I – Процедура и Част II – Методи, на Ръководството включваща:
- Задачи на отговорните институции при разработването и прилагането на плановете за управление.
- Методика на събирането на данни за типовете местообитания и за видовете (вкл. картируеми единици, прагове за картиране, особености при картирането и картографската обработка)
- Подход при събирането на данни за местообитанията на растителни и животински видове от Приложение II на Директивата за местообитанията и съответните видове на Директивата за птиците (вкл.размер на пробните площи)
- Изисквания към картите в ПУ
- Критерии за ГИС алгоритми и интерпретация местообитанията на отделни животински видове по съществуващи данни (например от лесоустройството)
- Резюме на насоките за качествени ГИС-данни
Изтегли
изтегли Основна тема: Картиране
Подтема: Картиране на природни местообитания
Тип на документа: Определител за картиране
Заглавие на публикацията: Ssymank, A., Hauke, U., Rückriem, Ch. & Schröder, E. (1998). Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia, *важни местообитания на орхидеи) Федерална служба за защита на природата, гр. Бон.
Анотация: Пример от определител за картиране.
Изтегли
изтегли Основна тема: Картиране
Подтема: Картиране на природни местообитания
Тип на документа: Определител за картиране
Заглавие на публикацията: Ssymank, A., Hauke, U., Rückriem, Ch. & Schröder, E. (1998). Букови гори от типа Asperulo-Fagetum.Федерална служба за защита на природата, гр. Бон.
Анотация: Пример от определител за картиране.
Изтегли
изтегли Основна тема: Картиране
Подтема: Картиране на растителни видове
Тип на документа: Определител за картиране
Заглавие на публикацията: Petersen, B., Ellwanger, G., Biewald, G., Hauke, U., Ludwig, G., Pretscher, P., Schröder, E. & Ssymank, A. (Bearb.) (2003) Gladiolus palustris. Федерална служба за защита на природата, гр. Бон.
Анотация: Пример от определител за картиране.
Изтегли
изтегли Основна тема: Картиране
Подтема: Картиране местообитания на животински видове
Тип на документа: Определител за картиране
Заглавие на публикацията: Petersen, B., Ellwanger, G., Biewald, G., Hauke, U., Ludwig, G., Pretscher, P., Schröder, E. & Ssymank, A. (Bearb.) (2003). Бръмбар рогач (Lucanus cervus (LINNAEUS, 1758) Федерална служба за защита на природата, гр. Бон.
Анотация: Пример от определител за картиране.
Изтегли

Този сайт е изработен в рамките на проекта на Зелени Балкани "Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: НАТУРА 2000 - управление и финансиране". Проектът е финансиран от Консултативната програма за подпомагане опазването на околната среда в страните от Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (Advisory Assistance Programme for Environmental Protection in the Countries of Central and Eastern Europe) на Федералното Министерство на околната среда, прироодозащитата и ядрената безопасност на Германия ( German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety).
Виж Зелени Балкани във Facebook