Зелени Балкани
Федерално министерство на околна среда, защита на природата и атомна безопасност, Германия
Федерална агенция по околна среда (UBA), Германия
Федерална агенция за защита на природата (BfN), Германия
Министерство на околната среда и водите (МОСВ), България
Зелени Балкани
Натура 2000
Български Български     English English

header
Консервационен статус, мониторинг и докладване по чл. 17 от Директива 92/43/EEC На 18-ти септември 2009, СНЦ “Зелени Балкани-Стара Загора“, организира семинар на тема: “Консервационен статус, мониторинг и докладване по чл. 17 от Директива 92/43/EEC”

Проявата е в рамките на Проект “Немски опит в прилагането на Европейското законодателство: Натура 2000 – управление и финансиране”

Проектът се осъществява от Зелени Балкани – Стара Загора и е финансиран от немското Федералното министерство на околната среда, природозащитата и радиационната безопасност чрез Федералната Агенцията за околна среда (UBA). Научната координация на проекта се осъществява от Федералната агенция за природозащита (BfN). В България администрирането на проекта и консултантската дейност се осъществява от Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Дирекция „Национална служба за защита на природата”, отдел „Натура 2000”.

Семинарът се състоя на 18 септември в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда, гр.София. В него участваха над 30 участника от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Регионални инспекции за околна среда и води (РИОСВ), научни институции и неправителствени организации, както и работещи в областта на природозащитата. Лекторите на семинара бяха експерти с дългогодишен опит в прилагането на Директивата за хабитатите. Техните презентации отговаряха на специфични нужди в България, внимателно анализирани от български експерти.

Приложено може да се запознаете с програмата на семинара и да видите презентациите, изнесени на обучението.

Програмата на семинара.
pdf Списък на участниците.

Този сайт е изработен в рамките на проекта на Зелени Балкани "Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: НАТУРА 2000 - управление и финансиране". Проектът е финансиран от Консултативната програма за подпомагане опазването на околната среда в страните от Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (Advisory Assistance Programme for Environmental Protection in the Countries of Central and Eastern Europe) на Федералното Министерство на околната среда, прироодозащитата и ядрената безопасност на Германия ( German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety).
Виж Зелени Балкани във Facebook