Зелени Балкани
Федерално министерство на околна среда, защита на природата и атомна безопасност, Германия
Федерална агенция по околна среда (UBA), Германия
Федерална агенция за защита на природата (BfN), Германия
Министерство на околната среда и водите (МОСВ), България
Зелени Балкани
Натура 2000
Български Български     English English

header
Управление и финансиране на мрежата Натура 2000 От 14-16.10.2009, в София, СНЦ “Зелени Балкани-Стара Загора“ организира семинар на тема:“Управление и финансиране на мрежата Натура 2000”.

Семинара е в рамките на Проект “Немски опит в прилагането на Европейското законодателство: Натура 2000 – управление и финансиране”.

Проектът се осъществява от Зелени Балкани – Стара Загора и е финансиран от немското Федералното министерство на околната среда, природозащитата и радиационната безопасност чрез Федералната Агенцията за околна среда (UBA). Научната координация на проекта се осъществява от Федералната агенция за природозащита (BfN). В България администрирането на проекта и консултантската дейност се осъществява от Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Дирекция „Национална служба за защита на природата”, отдел „Натура 2000”.

Семинарът в София се състоя на в хотел “Акорд” с над 50 участника. В семинарите взеха участие експерти от МОСВ, МЗХ, ИАОС, РИОСВ, ДНП, ДПП, научни институции, НПО, работещи в областта на околната среда и др.

Лекторите на семинарите са експерти с дългогодишен опит в прилагането на Директивата за хабитатите. Техните презентации отговориха в голяма степен на наболели проблеми и на специфични нужди в България.

Програмата, участниците и изнесените лекции могат да бъдат свалени от страницата на проекта.
Програмата на семинара.
Списък на участниците.

За допълнителна информация за осъщественото обучение, проекта и предстоящите дейности по него:
Добромир Добринов - Зелени Балкани
e-mail: ddobrinov@greenbalkans.org

Този сайт е изработен в рамките на проекта на Зелени Балкани "Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: НАТУРА 2000 - управление и финансиране". Проектът е финансиран от Консултативната програма за подпомагане опазването на околната среда в страните от Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (Advisory Assistance Programme for Environmental Protection in the Countries of Central and Eastern Europe) на Федералното Министерство на околната среда, прироодозащитата и ядрената безопасност на Германия ( German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety).
Виж Зелени Балкани във Facebook