Зелени Балкани
Федерално министерство на околна среда, защита на природата и атомна безопасност, Германия
Федерална агенция по околна среда (UBA), Германия
Федерална агенция за защита на природата (BfN), Германия
Министерство на околната среда и водите (МОСВ), България
Зелени Балкани
Натура 2000
Български Български     English English

header
Учебно пътуване в Германия 25 април – 1 май, 2010г.

Представяне на най-добри практики в управлението на Натура 2000 и провеждане на учебно пътуване в Германия за експерти от целевите институции

В периода 25 април – 1 май, 2010 г. експерти от Националната служба за защита на природата към МОСВ посетиха редица немски институции и обмениха познания и опит със свои колеги по отношение на управлението и опазването на европейската екологична мрежа Натура 2000.

Българската делегация се срещна с представители на Баварския институт за горите във Фрайзинг, където бяха представени темите: мониторинг на видове в горите от Натура 2000, оценка на консервационния статус, картиране и консервационни мерки.

Беше посетена защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000 по Директивата за хабитатите  7537-301 “Средно течение на р.Исар между Оберфьоринг и Ландсхът” На терен бяха обсъдени проблемите по управление и контрол на Натура 2000 зоните в Бавария, както и мерки за поддържане и възстановяване на заливни гори  и екосистеми. Темите бяха разисквани с предствител на местната институция отговорна за мониторинга и опазването на Натура 2000 в района, представители на Баварския институт за горите във Фрайзинг и GIS експерт.

Кметът на гр. Кислег в провинцията Баден-Вюртемберг запозна българската група с предприетите мерки за опазването на блатото Лиепфад, което се намира в близост до планирана за изграждане индустриална зона. По-късно бе направен подробен обзор на оценката за съвместимост на индутриланата зона.

Представители на горската служба в района на Мокентал, представиха на терен своите практики за отговорен към горските екосистеми дърводобив, както и концепцията за мъртвата дървесина в горите от Натура 2000.

Кметът на гр. Мюнзинген запозна българските експерти с дългосрочната концепция за развитие на екологичен туризъм в района на Мюнзинген.

Българската делегация посети и биосферният резерват Швебише Алб, където се запозна с предизвикателствата пред местните фермери, които прилагат мерки за поддържане на тревни хабитати чрез изпасване. Местен експерт разказа за мерките за опазване на ценни местообитания в бивши военни полигони, които по настоящем са защитени зони. 

Представителите на МОСВ посетиха Федералната агенция за природозащита на Германия в Бон, където бяха представени темите: координация на работата по Натура 2000 във Федералната агенция за природозащита, докладване и развитие на методите за оценка и картиране, бази-данни, ГИС-управление, работни групи към ЕС и др. Експертите от НСЗП посетиха и архивите с информацията за Натура 2000 на Федералната агенция за природозащита. Пред своите немски колеги Българската делегация  направи  презентации за състоянието на Натура 2000 в България.

Държавната агенция за околна среда, земеделие и геология в Саксония представи пред българските експерти своя опит в създаване на планове за управление на защитени зони от Натура 2000. Лекции на открито се състояха в защитената влажна зона Пирнаер по течението на река Елба (близо до Дрезден) и природния феномен Пясъчникови планини в Националния парк Саксонска Швейцария.

Екипът на Зелени Балкани и експертите от НСЗП изказват своите благодарности за професионализма и оказаната подкрепа при организирането и осъществяването на учебната визита на: д-р Аксел Симанк и неговия екип от Федералната агенция за природозащита на Германия, д-р Варнке-Грютнер и неговият екип от Държавната агенция за околна среда, земеделие и геология в Саксония,  д-р Валентовски и д-р Мюлер-Крьолинг и техния екип от Баварския институт за горите във Фрайзинг, г-н Рейнхолд Шаал от Министерство на селските райони, прехраната и защитата на потребителите в Баден-Вюртемберг, г-жа Гудрун Бийвалд от Държавния научноизследователски център за околната среда, измервания и опазване на природата в Баден-Вюртемберг,     г-жа Нидъл – отговорник за мониторинга и консервационните мерки в защитена зона Швабише Алб, г-н Герхард Стоц – фермер от района на Мюнзинген, г-н Мюнзинг – кмет на гр. Мюнзинген, г-н Кратенмахер – кмет на гр. Кислег, г-н Зийгер от общинския съвет в Равенсбург, г-н Юрген Траутнер – експерт по оценки за съвместимост от института за планиране и екология на животните, както и на г-н Шварц и г-н Херман от горската служба в района на Мокентал.

Програма на учебното пътуване
Контакти на участниците


Този сайт е изработен в рамките на проекта на Зелени Балкани "Опитът на Германия при транспониране на правовите норми на ЕС: НАТУРА 2000 - управление и финансиране". Проектът е финансиран от Консултативната програма за подпомагане опазването на околната среда в страните от Централна и Източна Европа, Кавказ и Централна Азия (Advisory Assistance Programme for Environmental Protection in the Countries of Central and Eastern Europe) на Федералното Министерство на околната среда, прироодозащитата и ядрената безопасност на Германия ( German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety).
Виж Зелени Балкани във Facebook