Цели на проекта:
Главната цел на настоящия проект е:
Опазване и устойчиво управление на горите в защитените зони от НАТУРА 2000 в Област Смолян

Непосредствените цели на проекта са:
Да допринесе за синхронизиране на горскостопанските практики с предмета и целите на опазване на Натура 2000 зоните.
Да допринесе за изграждане на местен капацитет за управление на зони от НАТУРА 2000.
Да постави начало на конструктивен диалог и взаимодействие между заинтересованите страни в посока съвместно управление на защитена зона "Циганско градище".
 
Основания за изготвяне на проектната идея:

 Горският сектор е сред най-важните икономически отрасли в смолянския регион. За да се гарантира неговото развитие съгласно природозащитното законодателство на ЕС е необходимо горскостопанските дейности, извършващи се в защитените зони от мрежата НАТУРА 2000, да бъдат синхронизирани с предмета и целите на опазване в тези значими природни територии. Това ще допринесе и за запазването на многофункционалността на горите, а именно: съхранение на биологичното разнообразие; поддържане продуктивността на горските екосистеми; съхранение и поддръжка на почвените и водните ресурси; запазване приноса на горите в световния въглероден цикъл; запазване и увеличаване дългосрочните ползи за удовлетворяване на потребностите на обществото.


Като цяло, географският район, в който попада област Смолян е ключов за опазване популацията на кафявата мечка в България и Гърция. Той съхранява обширни иглолистни и смесени гори, които имат важни екологични функции, както за поддържане на вододайни зони, така и за поддържане на световно значимо биологично разнообразие.

Горите в този район са едни от най-добре запазените в България и считаме, че благодарение на добрия опит и практики на местното горско стопанство, именно тук могат най-лесно и бързо да се интегрират целите на НАТУРА 2000, като модел и за други региони.