Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
Изследвания и мониторинг Редовният мониторинг на биологичното разнообразие, хидрологията и химията на солената лагуна, както и общото състояние на екоситемата на Поморийско езеро е един от основните ангажименти на екипа на Зелени Балкани. В рамките на проектите, които сдружението изпълнява за района на Поморийско езеро е закупена специфична техника и апаратура за изследвания и анализ на компонентите на екосистемата. Поставена е водомерна рейка, чрез която се събира много полезна информация за измененията във водното ниво. Редовен мониторнг на хидрохимичните показатели на езерото се извършва от екипа на Зелени Балкани от 2007г. насам.

Проучено и картирано е разположението на гнездата на птиците в Поморийско езеро. Полеви изследвания са проведени и за останалите групи животни, висшите растения и природните местообитания. Изградена е база данни с цялата събрана информация от проучванията и мониторинга, която е от изключителна важност за планиране на дейностите по управление на комплекса от защитени природни територии.

Редовни опръстенявания на птиците в района на Поморийско езеро се извършват от оторизирани специалисти, част от екипа на Зелени Балкани. Опръстеняването е един от стандартните методи за проучване на орнитофауната в даден район. По време на опръстенителни акции на Поморийско езеро са установени нови 5 вида птици.


В рамките на проект „Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление” GEF 054774 е създаден План за управление на Поморийско езеро, чието одобрение от МОСВ предстои. Съществуването на действащ план за управление е от изключителна важност за поддържане и опазване на комплекса от защитени природни територии, тъй като определя и приоритизира различните видове дейности, които трябва и могат да се извършват в района на езерото.

В процеса на разработване на плана е събрано огромно количество информация за биотичните и абиотичните компоненти, извършвани са множество теренни проучвания, проведени са срещи и интервюта, определени са режимите и зоните, разписани са различни управленски дейности. Изготвеният интегриран план e пилотен и е една от първите разработки в българската практика, поставили си високата цел да приложат съвременни подходи за опазване на биологичното разнообразие и устойчиво управление, както и комплексно и синхронизирано управление на няколко защитени природни територии.
В процеса на изготвянето на Плана са привлечени над 40 утвърдени експерти от различни области на науката и природозащитата и са включени представители на местната и държавната власт, солопроизводители, ползватели на лечебната кал, земеделски производители, хотелиери и др.

Във връзка със своята дейност по опазване и мониторинг на билогичното разнообразие на солената лагуна, екипът на Зелени Балкани следи за нарушения и екологични проблеми в района на езерото и своевременно сигнализира отговорните институции.

Виж Зелени Балкани във Facebook