Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
Дейности на Зелени Балкани в Поморийско езеро От 1996 г. Зелени Балкани осъществява консервационна програма за Поморийското езеро. Главните цели на тази програма са да подпомогне опазването на влажната зона и нейното биологично разнообразие, да повиши екологичната информираност и образование на младите хора и широката общественост, да насърчи развитието на алтернативни форми на туризъм в района, да изгради партньорства с различни институции и организации като мобилизира допълнителен ресурс и подкрепа за опазване на влажната зона. Програмни дейности:
 • Консервационни и възстановителни дейности за опазване на видове;
 • Консервационни и възстановителни дейности за опазване на местообитания;
 • Мониторинг и полеви проучвания;
 • Научни изследвания;
 • Образователни и информационни кампании и програми;
 • Екофестивал „Магията на Поморийско езеро”
 • Международна консервационна бригада Поморийско езеро”


По-значими проекти и инициативи:
 • Проект: „Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление” – ГЕФ/Световна Банка
 • Проект: “Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро” – Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, Приоритетна ос 3, процедура “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България”, референтен № BG161PO005/08/3.0/01/05.
 • Проект: ”Заедно за Поморийско езеро” – Посолството на Кралство Холандия в България (Програма MATRA)
 • Екофестивал „Магията на Поморийско езеро”
 • Международни консервационна бригада „Поморийско езеро”Виж Зелени Балкани във Facebook