Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 19.01.2022 ] „За хората и природата“ – мотото на Световния ден на влажните зони – 2-ри февруари
Предстоящият 2-ри февруари ни напомня и призовава за действия, свързани с постигането на баланс и хармония с околната среда – задача, която си остава сред най-големите предизвикателства пред човечеството в последните два века. Затова към днешна дата вече 172 страни в света са ратифицирали и отбелязват подписването на Рамсарската конвенция (Конвенцията за защита на влажните зони).

България е сред първите страни, подписали Конвенцията – единственото световно споразумение, което се фокусира върху специфична екосистема – тази на влажните зони.

Това са зони, които са основна част от водния цикъл и притежават уникална смесица от условия на околната среда, флора и фауна. Те предоставят жизненоважни услуги на човечеството в продължение на хиляди години и включват разнообразие от екосистеми като реки и техните делти, езера, блата, лагуни, мочурища, заливни гори, влажни ливади, торфища, изкуствени резервоари, вкл. оризища, рибарници, солници, както и морски и океански крайбрежни води до 6 м дълбочина при отлив.

България е представена с 11 Рамсарски места – „Атанасовско езеро”, „Комплекс Беленски езера”, „Дуранкулашко езеро”, „Остров Ибиша”, „Шабленско езеро”, „Местността Пода”, „Поморийско езеро”, „Комплекс Ропотамо”, „Езерото Сребърна”, „Езерото Вая” и „Драгоманско блато“.

Оценявайки стойността на тези зони с богатото им биоразнообразие, от „Зелени Балкани“ за поредна година ви информираме за значимостта им и колко е важно да се предприемат действия по ефективното им опазване, възстановяване и устойчивото използване на техните ресурси.

Честотата на бедствията в света са се увеличили два пъти за само около четири десетилетия и 90% от тези бедствия са свързани с водата, която е основа за влажните зони. За съжаление се предвижда още по-екстремно време и занапред. Влажните зони играят значителна роля за стабилизиране на емисиите на парникови газове и отблъскването на последиците от изменението на климата. Влажните зони са един ключ за справяне с негативните климатични промени и затова стратегиите за справяне с изменението на климата би трябвало да включват действия за разумното им опазване и използване.

И тази година, водейки се не само от мотото "За хората и природата" на кампанията и призивът за адекватни действия, екип и доброволци на „Зелени Балкани“, заедно с РИОСВ–Пловдив ще посетим нощувката на защитения малък корморан (Microcarbo pygmaeus) в границите на гр. Пловдив. Видът избира да зимува на незамръзващи водоеми и формира „нощувки“, в които броят на индивидите може да достигне до няколко хиляди екземпляра, а по поречието на р. Марица се намира най-голямото зимно струпване на вида за вътрешността на страната. Малкият корморан е един от трите вида корморани, срещащи се в страната и е вписан като застрашен от изчезване вид в Червената книга на Република България, защитен е на територията на цялата страна съгласно Закона за биологичното разнообразие и е обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000.
За него може да прочетете повече ТУК .

През изминалата 2021-ва година с подкрепата на Френската Агенция по Биоразнообразие (OFB), MedWet Initiative и World Wetlands Day (WWD), реализирахме дипляна, представяща информация за Рамсарските места в България и река Марица. Дипляната е предоставена за разпространение на държавни и образователни институции, както и на сайта на проект "Натура 2000 в България – Нови Хоризонти" ТУК  онлайн за широката публика.

За контакти:
Милослава Михайлова – ПР РИОСВ Пловдив – тел. 088 23 88 720; е-mail: riosv_pd_pr@abv.bg
Полина Христова – Зелени Балкани – тел. 0882508721; phristova@greenbalkans.org

Повече за Натура 2000
Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

За малкия корморан
Само с няколко гнездовища в страната, малкият корморан е един от трите вида корморани, срещащи се в България. Видът е тясно свързан с водоеми и гнезди колониално, което го прави уязвим на безпокойство. Един от видовете най-силно застрашени от изчезване, поради което е строго защитен и обект на опазване от екологичната мрежа Натура 2000.

Инициативите за обелязване на Международния ден на Влажните зони се изпълняват в рамките на проект:


 
Виж Зелени Балкани във Facebook