Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 29.09.2009 ] Зелени Балкани стартира нов проект за опазване на редки видове и местообитания в района на Поморийско езеро
Проектът продължава и надгражда целите на изпълнявания до момента проект „Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление”, подкрепен от Глобалния екологичен фонд (GEF) и Световна Банка.

Сред основните дейности на новият проект е изграждането и възстановяването на над 2800 кв.м. гнездови местообитания за редки и застрашени видове птици, сред които приоритетните за Общността видове гривеста и белочела рибарка, речна рибарка, морски дъждосвирец, саблеклюн и др. В резулта на дългогодишната работа на Зелени Балкани на Помориско езеро вече има изграден един изкуствен остров, на който гнездят над 3000 птици от вида гривеста рибарка. Новосформираната благодарение на успешните консервационни дейности колония, представлява най-голямата колония на вида в Югоизточна Европа и е голяма атракция за любителите на орнитологичния и познавателен туризъм.

В рамките на новия проект екологичната организация цели да подобри именно условията за екологичен туризъм в района на езерото, чрез създаването на подходяща посетителска инфраструктура и обезпечаване дейността на посетителския център на защитената зона, който в момента се изгражда. Наред с работата по подобряване на условията за туризъм, Зелени Балкани ще работи и за опазване на приоритените местообитания. В проекта са предвидени дейности по почистване на местообитания с висока консервационна стойност от битови и строителни отпадъци и поставяне на информационни табели.

Сред основните приоритети на проекта са информационните и публични дейности, които целят да повишат екологичната култура, както на туристите, така и на местната общност, за да бъде гарантирано опазването на комплекса от защитени природни територии в дългосрочен план.

За допълнителна информация:
Нели Арабаджиева – Връзки с обществеността - Зелени Балкани, тел: 0884 257 711
е-mail: narabadzhieva@greenbalkans.org
 
 

 
Виж Зелени Балкани във Facebook