Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
[ 13.01.2010 ] Премина общественото обсъждане на Плана за управление на Поморийско езеро На 12.01.2010г. в град Поморие се състоя обществено обсъждане на Интегриран план за управление на комплекса от защитени територии на Поморийско езеро, изготвен в рамките на проект на Зелени Балкани “Поморийско езеро-консервация, възстановяване и устойчиво управление” GEF TF 054774. Проектът е финансиран от Глобалния екологичен фонд и Световна банка.

Планът бе изготвен от екип от дългогодишни научни експерти, като е съобразен с принципите на световната, европейската и националната политика в областта на околната среда и устойчивото развитие. Това е първият интегриран план за управления в България, който обединява 4 защитени природни територии – Защитена местност „Поморийско езеро” по ЗЗТ и ЗБР, Защитена зона „Поморийско езро” по Директивата за птиците, защитена зона „Поморие” по Директивата за местообитанията и Рамсарско място „Поморийски езерен комплекс”.

Планът за управление цели да подпомогне и регулира опазването и устойчивото управление на комплекса от защитени природни територии в дългосрочен план. Той ще влезе в сила като документ след одобрението му от Министерстовото на околната среда и водите.

Общественото обсъждане премина при голям интерес от местното население на гр. Поморие, като между гражданите и екипа, изготвящ плана се осъществи активен диалог. Свое становище внесе община Поморие. Предложения и препоръки бяха направени от РИОСВ - Бургас и други заинтересовани страни. Всички предложения ще бъдат депозирани в МОСВ заедно с основната част на плана за управление.


За контакт:
Валентина Фиданова,
е-mail: vfidanova@greenbalkans.org, тел. 032626977


Виж Зелени Балкани във Facebook