Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление
Научи повече

Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро
Научи повече

Екологично управление и възстановяване на Средиземноморски солници и крайбрежни лагуни
Научи повече

 04. ПРОЕКТ LIFE

LIFE19 NAT/BG/000804

Живот за Поморийската лагуна 

Научи повече ТУК


 
Български Български   Английски Английски  
Консервационни и възстановителни дейности за видове и местообитания Екипът на Зелени Балкани провежда различни консервационни и възстановителни дейности на Поморийско езеро от 1995 г.
Усилията на експертите и доброволците на организацията са насочени основно към:

• преки консервационни дейности за опазване на редки и защитени видовете и техните местообитания;
• консервационни дейности за опазване и възстановяване защитени природни местообитания в района на езерото;
• възстановяване на хидрологичния баланс на солената лагуна;
• ограничаване на лимитиращите фактори, водещи до изчезване или намаляване на популациите на видовете и техните местообитания;
• провеждане на мониторинг за състоянието на популациите на редки видове;
• разработване на планове, програми и стратегии;
• подпомагане отговорните държавни институции при осъществяването на контрол за прилагането на природозащитното и ресурсно законодателство;

Усилията на Зелени Балкани за опазването на редките и защитени видове птици на Поморийско езеро са насочени основно към подобряване на гнездовите местообитания, възстановяване на унищожени или увредени хабитати, опазване на гнездови колонии, редовни наблюдения, контрол на бракониерството, повишаване на обществената осведоменост и популяризиране на природозащитните дейности.


От 1996 г. насам доброволци на Сдружението, съвместно с Британския тръст доброволци за консервация (BTCV) изграждат изцяло с ръчен труд гнездови местообитания в езерото за редки и защитени видове водолюбиви птици.
Резултатите от възстановителните дейности са повече от успешни -много от редките видове водолюбиви птици увеличиха неколкократно своите гнездови популации (рибарки, саблеклюни, кокилобегачи и др.) Най-голям успех бе постигнат за гривестата рибарка, която от няколко гнездящи двойки през 1996г. на Поморийско езеро достигна до над 1500 двойки през 2009г. благодарение на новоизградените местообитания за гнездене на вида. Повече за консервационните бригади на езерото може да прочетете ТУК.

Физическото възстановяване на хидрологическия баланс на езерото е една от най-важните цели и предизвикателства пред екипа на Зелени Балкани. За целта с помощта на хидроинженери са проучени различни варианти за възстановяване или промяна на съществуващите хидроинженерни съоръжения, свързани с езерото - системата за отвеждане на повърхностните сладки води (състояща се от открит обходен канал, помпена станция и напорен тръбопровод) и каналът „Черно море – Поморийско езеро”, свързващ морето и езерото и осигуряващ свежи солени води за влажната зона.

Основното съоръжение, с което се поддържа хидрологичния баланс на езерото е каналът море – езеро, разположен в южната му част, и пресичащ градската част на Поморие. В рамките на проект „Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление”/GEF 054774 е възстановено нормалното функциониране на канала. Резултатите от възстановяването на канала са: стабилизиран хидрологичен баланс без големи амплитуди във водното ниво, подобрена миграция на рибите, осигуряване на достатъчен воден стълб над запасите от лечебна кал, достатъчен вток на морска вода за нуждите на солодобива. Възстановяването е единодушно оценено като изключително полезно и успешно от всички заинтересовани страни, както и от гражданите на Поморие, особено тези живеещи в близост до съоръжението.
В рамките на проекта бе разработен и технически проект за възстановяване на системата за отвеждане на сладките води от езерото, но поради големия бюджет необходим за изпълнението му не бе реализиран в рамките на GEF/Световна банка проекта. Възможност за финансиране ще бъде търсена от европейските фондове.
Доброволците на Зелени Балкани, както и младежи от Поморие многократно организират почистване от битови отпадъци на защитени природни местообитания в района на езерото.

През последните години експерти и доброволци провеждат редовен мониторинг на орнитофауната през цялата година, картиране на гнездовите местообитания и опръстенителни акции през миграционния период. В резултат на полевите проучвания са установени нови видове птици за Поморийско езеро и е събрана допълнителна научна информация за гнездящата орнитофауна. Това помага на експертите да планират и прилагат различни мерки за опазване на видовете и цялата територия.

Виж Зелени Балкани във Facebook