Зелени Балкани
Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013"
Европейски фонд за регионално развитие
Национална стратегическа референтна рамка
Министерство на околната среда и водите
Зелени Балкани
Български Български     English English

header
Проектът green balkansНастоящият проект “Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро” е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013", приоритетна Ос – 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие на Р България”

Основната задача

Основната задача на проекта е да подпомогне изпълнението на ангажиментите на България за намаляване и спиране на загубата на биологично разнообразие и приоритетите на Програмата за прилагане на Директива 92/43/EEC за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 79/49 /ЕЕС за опазване на птиците. Основните планирани проектни интервенции се реализират в границите на 2 защитени зони от мрежата НАТУРА 2000,  1 защитена местност и 1 Рамсарски сайт и пряко ще повлияят върху възстановяването на местообитания за гнездене на 7 целеви вида птици (предмет на опазване на ЗБР и Директива79/409 на ЕЕС), опазването и поддържането на 5 природни местообитания (предмет на опазване на ЗБР и Директива92/43 на ЕЕС), снижаване на антропогенния натиск и управление на туристическия поток.

Виж Зелени Балкани във Facebook