Зелени Балкани
Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013"
Европейски фонд за регионално развитие
Национална стратегическа референтна рамка
Министерство на околната среда и водите
Зелени Балкани
Български Български     English English

header
Цели на проекта:

Главна цел: Опазване на редки и застрашени видове птици и природни местообитания, чрез консервационни и възстановителни мерки и ограничаване на заплахите, в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро.

Специфични цели:

Целеви видове (предмет на Директива 79/409 ЕЕС)
гривеста рибарка (Sternasandvicensis), белочела рибарка (Sternaalbifrons), речна рибарка (Sternahirundo), речен дъждосвирец (Charadriusdubius), морски дъждосвирец (Charadriusalexandrinus), саблеклюн (Recurvirostraavosetta), малката черноглава чайка (Larusmelanocephalus)
Други приоритетни водолюбиви птици (мигриращи и зимуващи ) включени в Приложение 3 на ЗБР и предмет на опазване на Директива 79/409.

Целеви природни местообитания (предмет на
Директива 92/43 ЕЕС)
*Крайбрежни лагуни (код 1150), *Панонски солени степи и солени блата (код 1530) Зараждащи се подвижни дюни (код 2110), Подвижни дюни с Ammophila arenaria (код 2120) и Южни крайречни галерии и храсталаци Nerio-Tamaricetea и Securinegion tinctoriae (код 92D0)


Виж Зелени Балкани във Facebook