Зелени Балкани
Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013"
Европейски фонд за регионално развитие
Национална стратегическа референтна рамка
Министерство на околната среда и водите
Зелени Балкани
Български Български     English English

header
Резюме на проекта

Зелени Балкани стартира проект “Спешни мерки за възстановяване и консервация на видове и местообитания с европейска значимост в комплекса от защитени природни територии на Поморийско езеро”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма "Околна среда 2007-2013". Проектът продължава и надгражда целите на изпълнявания проект на Зелени Балкани „Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление”, подкрепен от Глобалния екологичен фонд (GEF) и Световна Банка.

Сред основните дейности на новият проект е изграждането и възстановяването на над 2800 кв.м. гнездови местообитания за редки и застрашени видове, птици сред които приоритетните за Общността видове гривеста и белочела рибарка, речна рибарка, морски дъждосвирец, саблеклюн и др. Целта на тези нови местообитания е да подпомогнат опазването на птиците in-situ, осигурявайки им места за гнездене и отглеждане на малките.
В резултат на дългогодишната работа на Зелени Балкани на Поморийко езеро вече има изграден малък земно-насипен остров, на който гнездят вече над 1500 двойки от вида гривеста рибарка. Новосформираната благодарение на успешните консервационни дейности колония, представлява най-голямата колония на вида в Югоизточна Европа и е голяма атракция за любителите на орнитологичния и познавателен туризъм на езерото.

В рамките на новия проект Зелени Балкани цели да подобри условията за екологичен туризъм в района на езерото, чрез създаването на подходяща посетителска инфраструктура и обезпечаване дейността на посетителския център на защитената зона, който се изгражда със средства на ГЕФ/Световна Банка. Наред с работата по подобряване на условията за туризъм, Зелени Балкани ще работи и за опазване на приоритетните местообитания.  В проекта са предвидени дейности по почистване на местообитания с висока консервационна стойност от битови и строителни отпадъци и поставяне на информационни табели.

Сред основните приоритети на проекта са информационните и публични дейности, които целят да повишат екологичната култура, както на туристите, така и на местната общност, за да бъде гарантирано опазването на комплекса от защитени природни територии в дългосрочен план.


Виж Зелени Балкани във Facebook