Прилепите в натура 2000
ПРИЛЕПИТЕ И НАТУРА 2000

НАТУРА 2000 е общоевропейска мрежа от територии подлежащи на защита, с цел да се осигури дългосрочното запазване на най-ценните видове и местообитания, които са от значение за Общността.
Тя трябва да бъде изградена във всички страни членки на Европейския съюз и се поставя като изискване при присъединяването на страните кандидатки за членство.
Създаването на мрежата е насочено към постигането на баланс между опазването на видовете и местообитанията и дейностите на човека.

Изграждането на НАТУРА 2000 се основава на две основни за ЕС споразумения, свързани с опазване на околната среда и биоразнообразитето. Това са Директивата за птиците и Директивата за местообитанията. Обект на защита на двете директиви са около 140 природни местообитания и над 600 вида животни и растения, които са определени като значими за Европейската Общност.
Основните изисквания на двете Директиви са отразени в Българското законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие, приет от Народното събрания през август 2002 г. Съгласно този закон в България се обявяват т.нар. “защитени зони”, които са част от “националната екологична мрежа” Защитените зони са местата от територията на страната, които отговарят на изискванията за наличие на местообитания и видове, включени в приложенията на Директивата за птиците и Директивата за хабитатите.

Опазването на прилепите и техните местообитания в рамките на НАТУРА 2000 е регламентирано в ДИРЕКТИВА 92/43/ЕЕС ОТНОСНО СЪХРАНЕНИЕТО НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА (или Директива за местообитанията).
Основната цел на Директивата е „да гарантира по-нататъшното съществуване или евентуалното възстановяване до благоприятенконсервационен статус на тези типове природни местообитания на видовете в техния естествен район на разпространение“.
В Приложение 2 са включени 13 вида прилепи: Rhinolophus blasii, Rh. euryale, Rh. ferrumequinum, Rh. hipposideros, Rh. mehelyi, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Myotis bechsteinii, M. blythii, M. capaccinii, M. dasycneme, M. emarginatus и M. myotis.
Задължение на страните членки на ЕС да гарантират съответстващо опазване на тези видове и техните местообитания особено в местата от екологичната мрежа НАТУРА 2000. При присъствие на някой от тези видове оценките за състоянието на техните популации в разглежданата територия трябва да са особено изчерпателни. За всички видове от Приложение 2 са разработени стандартни бланки със специфични критерии, по които може да се оцени дали видовете се намират в благоприятен природозащитен статус. Постигането на този статус е главна цел на Директивата със всички произтичащи задължения на страната ни да гарантира адекватна защита и възстановяване на техните убежища и хранителни местообитания.
За опазването на прилепите в НАТУРА 2000 за България през 2005г. беше разработена специална концепция - Концепция за опазване на прилепната фауна и местообитания в България в рамките на НАТУРА 2000. Концепцията беше разработена по задание на Зелени Балкани от н.с. д-р Теодора Иванова, Национален природонаучен музей.
Концепцията съдържа:  списък на срещащите се в България целеви за Натура 2000 видове прилепи, списък на техните местообитания,  списък на консервационно значимите за прилепите пещерни местообитания, предложения за потенциални Натура 2000 места за целевите видове прилепи и пр. 
Въз основа на тази концепция, проведените теренни проучвания и наличните до момента данни бяха обявени.........
 
Виж Зелени Балкани във Facebook