Прилепите и стопанисването на горите
ПРИЛЕПИТЕ В ГОРИТЕ
Въпреки че в съзнанието ни прилепите най-често са свързани с пещерите, едни от най-важните местообитания са тях са горите.

Поне 10 вида прилепи от срещащите се у нас 33 вида се отнасят към категорията „горски прилепи“. Това са видове, които са тясно свързани с горите като място за живеене и хранене. Като насекомоядни животни, те се хранят с нощни пеперуди, гъсеници, комари, бръмбари и десетки други видове летящи и пълзящи насекоми, повечето известни като вредители по горските насаждения. Чрез изключително маневрения си полет прилепите улавят жертвите си във въздуха, „събират“ ги от листната, земната повърхност или дървесна кора, като по този начин се явяват универсални „ловци“ на насекоми.

Прилепите могат да бъдат открити в горите практически през цялата година. През лятото женските на някои видове се събират в размножителни колонии, където раждат и отглеждат своите малки, докато мъжките в повечето случаи живеят поединично. През зимата пък някои видове зимуват в хралупи на дървета и рядко под кори на дървета.

Съвременните концепции за управление на горите включват редица практически мерки, чиято цел е да осигурят достатъчно убежища, подходящи ловни площи и достатъчно по количество и разнообразие хранителна база. Това изисква горите да не бъдат разглеждани единствено като източник на стопански ценна дървесина, а да бъде възприет интегриран подход за управлението им, който да съчетава икономическите ползи от тях, с опазването на биоразнообразието.

 
 
Виж Зелени Балкани във Facebook